changeset 26930:03e80d01349b

Merge
author iklam
date Fri, 26 Sep 2014 17:55:09 -0700
parents 71df0764084d 781be83089fb
children 03986a6d0e62 cf473af37aa0
files hotspot/src/share/vm/runtime/arguments_ext.cpp jdk/make/gensrc/Gensrc-jdk.attach.gmk jdk/make/gensrc/GensrcJDWP.gmk jdk/make/gensrc/GensrcProviders.gmk jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTEvent.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTEvent.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTSurfaceLayers.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTSurfaceLayers.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTView.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTView.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTWindow.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTWindow.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/ApplicationDelegate.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/ApplicationDelegate.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CClipboard.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CCursorManager.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDataTransferer.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDataTransferer.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDesktopPeer.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDragSource.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDragSource.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDragSourceContextPeer.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDropTarget.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDropTarget.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDropTargetContextPeer.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CFRetainedResource.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CFileDialog.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CFileDialog.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CGraphicsConfig.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CGraphicsDevice.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CGraphicsEnv.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CImage.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CInputMethod.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenu.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenu.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenuBar.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenuBar.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenuComponent.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenuComponent.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenuItem.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenuItem.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CPopupMenu.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CPopupMenu.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CPrinterJob.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CRobot.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CSystemColors.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CSystemColors.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CTextPipe.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CTrayIcon.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CTrayIcon.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CWrapper.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/DnDUtilities.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/DnDUtilities.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/GeomUtilities.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/GeomUtilities.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/ImageSurfaceData.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/ImageSurfaceData.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/InitIDs.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/InitIDs.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaAccessibilityAction.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaAccessibilityAction.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaAccessibilityUtilities.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaAccessibilityUtilities.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaComponentAccessibility.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaComponentAccessibility.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaTextAccessibility.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaTextAccessibility.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/LWCToolkit.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/LWCToolkit.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/OSVersion.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/OSVersion.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/PrintModel.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/PrintModel.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/PrinterSurfaceData.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/PrinterSurfaceData.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/PrinterView.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/PrinterView.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/QuartzRenderer.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/QuartzSurfaceData.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/QuartzSurfaceData.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/awt_DrawingSurface.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/font/AWTFont.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/font/AWTFont.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/font/AWTStrike.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/font/AWTStrike.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/font/CCharToGlyphMapper.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/font/CGGlyphImages.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/font/CGGlyphImages.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/font/CGGlyphOutlines.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/font/CGGlyphOutlines.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/font/CoreTextSupport.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/font/CoreTextSupport.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/java2d/opengl/CGLGraphicsConfig.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/java2d/opengl/CGLGraphicsConfig.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/java2d/opengl/CGLLayer.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/java2d/opengl/CGLLayer.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/java2d/opengl/CGLSurfaceData.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/java2d/opengl/CGLSurfaceData.m jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/java2d/opengl/J2D_GL/cglext.h jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/java2d/opengl/OGLFuncs_md.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/debug/debug_assert.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/debug/debug_assert.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/debug/debug_mem.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/debug/debug_mem.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/debug/debug_trace.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/debug/debug_trace.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/debug/debug_util.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/debug/debug_util.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/medialib/mlib_ImageCopy_Bit.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/medialib/mlib_ImageCreate.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/medialib/mlib_sys.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/utility/rect.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/font/AccelGlyphCache.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/font/AccelGlyphCache.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/font/fontscalerdefs.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/font/sunfontids.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/J2D_GL/gl.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/J2D_GL/glext.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLBlitLoops.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLBlitLoops.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLBufImgOps.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLBufImgOps.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLContext.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLContext.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLFuncMacros.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLFuncs.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLFuncs.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLMaskBlit.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLMaskBlit.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLMaskFill.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLMaskFill.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLPaints.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLPaints.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLRenderQueue.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLRenderQueue.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLRenderer.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLRenderer.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLSurfaceData.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLSurfaceData.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLTextRenderer.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLTextRenderer.h jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLVertexCache.c jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/OGLVertexCache.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/BufImgSurfaceData.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/BufImgSurfaceData.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/DataBufferNative.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/awt_ImageRep.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/awt_parseImage.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/awt_parseImage.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/README jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_alpha.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_anycm.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_colors.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_colors.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_dcm.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_dcm8.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_dir8dither.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_dirdither.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_fscolor.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_fsdither.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_fsgray.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_fsutil.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_globals.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_globals.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_icm.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_input32.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_input8.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_input8_32.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_nodither.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_noscale.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_opaque.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_ordclrsgn.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_ordclruns.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_orddither.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_ordgray.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_output16.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_output16_32.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_output24.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_output32.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_output8.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_output8_16_24.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_output8_16_32.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_output8_32.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_replscale.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_scaleloop.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils/img_util.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/dither.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/dither.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/gif/gifdecoder.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/imageInitIDs.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/imageInitIDs.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/medialib/awt_ImagingLib.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/medialib/awt_ImagingLib.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/Disposer.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/Disposer.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/ShaderList.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/ShaderList.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/SurfaceData.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/SurfaceData.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/Trace.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/Trace.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/AlphaMacros.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/AlphaMacros.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/AlphaMath.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/AlphaMath.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Any3Byte.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Any3Byte.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Any4Byte.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Any4Byte.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/AnyByte.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/AnyByte.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/AnyByteBinary.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/AnyInt.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/AnyInt.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/AnyShort.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/AnyShort.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Blit.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/BlitBg.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ByteBinary1Bit.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ByteBinary1Bit.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ByteBinary2Bit.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ByteBinary2Bit.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ByteBinary4Bit.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ByteBinary4Bit.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ByteGray.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ByteGray.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ByteIndexed.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ByteIndexed.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/DrawLine.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/DrawParallelogram.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/DrawPath.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/DrawPath.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/DrawPolygons.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/DrawRect.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/FillParallelogram.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/FillPath.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/FillRect.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/FillSpans.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/FourByteAbgr.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/FourByteAbgr.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/FourByteAbgrPre.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/FourByteAbgrPre.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/GlyphImageRef.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/GraphicsPrimitiveMgr.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/GraphicsPrimitiveMgr.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ImageData.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Index12Gray.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Index12Gray.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Index8Gray.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Index8Gray.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/IntArgb.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/IntArgb.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/IntArgbBm.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/IntArgbBm.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/IntArgbPre.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/IntArgbPre.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/IntBgr.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/IntBgr.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/IntDcm.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/IntRgb.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/IntRgb.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/IntRgbx.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/IntRgbx.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/LineUtils.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/LoopMacros.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/MapAccelFunc.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/MaskBlit.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/MaskFill.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ParallelogramUtils.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ProcessPath.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ProcessPath.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ScaledBlit.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ThreeByteBgr.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/ThreeByteBgr.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/TransformHelper.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Ushort4444Argb.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Ushort4444Argb.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Ushort555Rgb.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Ushort555Rgb.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Ushort555Rgbx.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Ushort555Rgbx.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Ushort565Rgb.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/Ushort565Rgb.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/UshortGray.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/UshortGray.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/UshortIndexed.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops/UshortIndexed.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/pipe/BufferedMaskBlit.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/pipe/BufferedRenderPipe.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/pipe/PathConsumer2D.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/pipe/Region.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/pipe/Region.h jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/pipe/ShapeSpanIterator.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/pipe/SpanClipRenderer.c jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/pipe/SpanIterator.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/CUPSfuncs.c jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/X11Color.c jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_Component.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_DrawingSurface.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_Font.c jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_Font.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_GraphicsEnv.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_Mlib.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_p.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_util.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/color.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/colordata.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/extutil.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/fontconfig.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/fontpath.c jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/img_util_md.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/initIDs.c jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_f.c jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_f.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/medialib/vis_proto.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/utility/rect.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/font/X11FontScaler.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/opengl/GLXGraphicsConfig.c jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/opengl/GLXGraphicsConfig.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/opengl/GLXSurfaceData.c jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/opengl/GLXSurfaceData.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/opengl/J2D_GL/glx.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/opengl/J2D_GL/glxext.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/opengl/OGLFuncs_md.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/x11/X11FontScaler_md.c jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/x11/X11PMBlitLoops.c jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/x11/X11Renderer.c jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/x11/X11SurfaceData.c jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/x11/X11SurfaceData.h jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/x11/X11TextRenderer_md.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/awt/awt_LoadLibrary.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/awt/awt_Mlib.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_blk.s jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/awt/medialib/vis_asi.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/j2d_md.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/java2d_Mlib.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/java2d_Mlib.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/mlib_ImageCopy.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/mlib_ImageLogic_proto.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/mlib_ImageZoom.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/mlib_ImageZoom_NN.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/mlib_v_ImageClear.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/mlib_v_ImageClear_f.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/mlib_v_ImageClear_f.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/mlib_v_ImageConstLogic.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/mlib_v_ImageConstXor.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/mlib_v_ImageLogic.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/mlib_v_ImageLogic_proto.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/mlib_v_ImageXor.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/mlib_v_ImageZoom_NN_f.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_AlphaMacros.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_AlphaMacros.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_AlphaMaskBlit.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_AlphaMaskFill.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_ByteGray.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_ByteGray_FromRgb.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_ByteGray_Mask.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_ByteIndexed.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_DrawLine.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_FourByteAbgr.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_FourByteAbgrPre.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_FuncArray.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_GlyphList.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_GlyphListXor.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_IntArgb.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_IntArgbBm.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_IntArgbPre.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_IntArgbPre_Mask.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_IntBgr.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_IntRgb.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_IntRgbx.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_Interp.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_SrcMaskFill.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_SrcOverMaskBlit.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_SrcOverMaskFill.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_ThreeByteBgr.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_UshortGray.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_UshortGray_FromRgb.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops/vis_XorBlit.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_headless/sun/awt/HeadlessToolkit.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_headless/sun/awt/VDrawingArea.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_headless/sun/awt/VDrawingArea.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_headless/sun/awt/VDrawingAreaP.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/HPkeysym.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/Xrandr.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_AWTEvent.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_AWTEvent.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_DrawingSurface.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_Event.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_Event.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_GraphicsEnv.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_InputMethod.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_Insets.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_Insets.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_MenuComponent.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_Robot.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_UNIXToolkit.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_util.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/canvas.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/gtk2_interface.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/gtk2_interface.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/list.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/list.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/multiVis.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/multiVis.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/multi_font.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/multi_font.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/randr.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/robot_common.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/robot_common.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/sun_awt_X11_GtkFileDialogPeer.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/swing_GTKEngine.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/swing_GTKStyle.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/wsutils.h jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/java2d/x11/XRBackendNative.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/java2d/x11/XRSurfaceData.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/xawt/XToolkit.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/xawt/XWindow.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/xawt/XlibWrapper.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/xawt/awt_Desktop.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/xawt/gnome_interface.c jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/xawt/gnome_interface.h jdk/src/java.desktop/windows/native/common/sun/awt/utility/rect.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DBadHardware.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DBlitLoops.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DBlitLoops.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DBufImgOps.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DBufImgOps.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DContext.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DContext.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DGlyphCache.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DGlyphCache.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DGraphicsDevice.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DGraphicsDevice.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DMaskBlit.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DMaskBlit.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DMaskCache.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DMaskCache.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DMaskFill.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DMaskFill.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DPaints.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DPaints.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DPipeline.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DPipelineManager.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DPipelineManager.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DRenderQueue.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DRenderQueue.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DRenderer.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DRenderer.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DResourceManager.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DResourceManager.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DShaderGen.c jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DShaders.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DSurfaceData.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DSurfaceData.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DTextRenderer.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DTextRenderer.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DVertexCacher.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d/D3DVertexCacher.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/j2d_md.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/opengl/J2D_GL/wglext.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/opengl/OGLFuncs_md.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/opengl/WGLGraphicsConfig.c jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/opengl/WGLGraphicsConfig.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/opengl/WGLSurfaceData.c jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/opengl/WGLSurfaceData.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/windows/GDIBlitLoops.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/windows/GDIRenderer.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/windows/GDIWindowSurfaceData.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/windows/GDIWindowSurfaceData.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/windows/WindowsFlags.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/windows/WindowsFlags.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/CmdIDList.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/CmdIDList.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/ComCtl32Util.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/ComCtl32Util.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/Devices.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/Devices.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/DllUtil.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/DllUtil.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/GDIHashtable.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/GDIHashtable.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/Hashtable.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/Hashtable.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/MouseInfo.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/ObjectList.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/ObjectList.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/README.JNI jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/ShellFolder2.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/ThemeReader.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/WPrinterJob.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/alloc.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt.rc jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_AWTEvent.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_AWTEvent.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_BitmapUtil.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_BitmapUtil.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Brush.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Brush.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Button.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Button.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Canvas.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Canvas.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Checkbox.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Checkbox.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Choice.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Choice.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Clipboard.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Clipboard.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Color.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Color.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Component.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Component.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Container.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Container.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Cursor.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Cursor.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_CustomPaletteDef.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DCHolder.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DCHolder.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DataTransferer.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DataTransferer.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Debug.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Debug.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Desktop.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DesktopProperties.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DesktopProperties.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Dialog.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Dialog.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Dimension.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Dimension.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DnDDS.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DnDDS.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DnDDT.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DnDDT.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DrawingSurface.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DrawingSurface.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Event.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Event.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_FileDialog.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_FileDialog.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Font.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Font.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Frame.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Frame.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_GDIObject.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_GDIObject.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_IconCursor.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_IconCursor.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_InputEvent.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_InputEvent.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_InputMethod.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_InputTextInfor.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_InputTextInfor.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Insets.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Insets.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_KeyEvent.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_KeyEvent.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_KeyboardFocusManager.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Label.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Label.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_List.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_List.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Menu.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Menu.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_MenuBar.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_MenuBar.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_MenuItem.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_MenuItem.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Mlib.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Mlib.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_MouseEvent.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_MouseEvent.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Object.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Object.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Palette.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Palette.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Panel.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Panel.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Pen.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Pen.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_PopupMenu.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_PopupMenu.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_PrintControl.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_PrintControl.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_PrintDialog.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_PrintDialog.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_PrintJob.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Rectangle.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Rectangle.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Robot.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Robot.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_ScrollPane.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_ScrollPane.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Scrollbar.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Scrollbar.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TextArea.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TextArea.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TextComponent.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TextComponent.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TextField.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TextField.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Toolkit.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Toolkit.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TrayIcon.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TrayIcon.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Win32GraphicsConfig.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Win32GraphicsConfig.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Win32GraphicsDevice.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Win32GraphicsDevice.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Win32GraphicsEnv.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Window.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Window.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_new.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_new.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_ole.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_ole.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awtmsg.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/check.bmp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/colordata.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/hand.cur jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/img_util_md.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/initIDs.cpp jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/mlib_types_md.h jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/security_warning.ico jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/security_warning_bw.ico jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/security_warning_int.ico jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/stdhdrs.h nashorn/src/jdk.scripting.nashorn/share/classes/jdk/nashorn/internal/objects/annotations/SpecializedConstructor.java
diffstat 1733 files changed, 252147 insertions(+), 245356 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/.hgtags	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/.hgtags	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -274,3 +274,4 @@
 c36c0092693707a8255561433647e8c3cd724ccd jdk9-b29
 b2287cac7813c70ed7f679d9a46fe774bd4005f8 jdk9-b30
 9d0e6639a4d71b63507dd94b1a028e963b27e798 jdk9-b31
+1b1ec4291abc0ba6da7bf79b754f08dd759a4a0c jdk9-b32
--- a/.hgtags-top-repo	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/.hgtags-top-repo	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -274,3 +274,4 @@
 9e6581aeda388a23fbee021fc33e6aa152a60657 jdk9-b29
 36e9bc875325813ac9c44ac0c617a463091fa9f5 jdk9-b30
 69a84c16d9c28e0e3d504b9c8766c24bafcd58f6 jdk9-b31
+7e3512dae8e020d44399c0f1c579ff1fe3090ed6 jdk9-b32
--- a/common/bin/unshuffle_list.txt	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/common/bin/unshuffle_list.txt	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -531,87 +531,87 @@
 jdk/src/java.desktop/macosx/classes/sun/java2d/BackBufferCapsProvider.java : jdk/src/macosx/classes/sun/java2d/BackBufferCapsProvider.java
 jdk/src/java.desktop/macosx/conf/flavormap.properties : jdk/src/macosx/lib/flavormap.properties
 jdk/src/java.desktop/macosx/native/include/jawt_md.h : jdk/src/macosx/javavm/export/jawt_md.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/ApplicationDelegate.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/ApplicationDelegate.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/ApplicationDelegate.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/ApplicationDelegate.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/awt_DrawingSurface.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/awt_DrawingSurface.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTEvent.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTEvent.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTEvent.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTEvent.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/awt.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/awt.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTSurfaceLayers.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTSurfaceLayers.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTSurfaceLayers.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTSurfaceLayers.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTView.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTView.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTView.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTView.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTWindow.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTWindow.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/AWTWindow.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTWindow.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CClipboard.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CClipboard.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CCursorManager.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CCursorManager.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDataTransferer.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDataTransferer.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDataTransferer.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDataTransferer.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDesktopPeer.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDesktopPeer.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDragSourceContextPeer.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDragSourceContextPeer.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDragSource.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDragSource.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDragSource.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDragSource.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDropTargetContextPeer.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDropTargetContextPeer.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDropTarget.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDropTarget.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CDropTarget.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDropTarget.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CFileDialog.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CFileDialog.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CFileDialog.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CFileDialog.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CFRetainedResource.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CFRetainedResource.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CGraphicsConfig.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CGraphicsConfig.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CGraphicsDevice.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CGraphicsDevice.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CGraphicsEnv.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CGraphicsEnv.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CImage.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CImage.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CInputMethod.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CInputMethod.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenuBar.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenuBar.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenuBar.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenuBar.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenuComponent.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenuComponent.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenuComponent.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenuComponent.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenu.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenu.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenuItem.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenuItem.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenuItem.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenuItem.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CMenu.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenu.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CPopupMenu.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CPopupMenu.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CPopupMenu.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CPopupMenu.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CPrinterJob.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CPrinterJob.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CRobot.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CRobot.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CSystemColors.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CSystemColors.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CSystemColors.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CSystemColors.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CTextPipe.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CTextPipe.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CTrayIcon.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CTrayIcon.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CTrayIcon.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CTrayIcon.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/CWrapper.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CWrapper.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/DnDUtilities.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/DnDUtilities.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/DnDUtilities.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/DnDUtilities.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/GeomUtilities.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/GeomUtilities.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/GeomUtilities.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/GeomUtilities.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/ImageSurfaceData.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/ImageSurfaceData.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/ImageSurfaceData.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/ImageSurfaceData.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/InitIDs.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/InitIDs.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/InitIDs.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/InitIDs.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaAccessibilityAction.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaAccessibilityAction.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaAccessibilityAction.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaAccessibilityAction.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaAccessibilityUtilities.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaAccessibilityUtilities.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaAccessibilityUtilities.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaAccessibilityUtilities.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaComponentAccessibility.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaComponentAccessibility.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaComponentAccessibility.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaComponentAccessibility.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaTextAccessibility.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaTextAccessibility.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/JavaTextAccessibility.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaTextAccessibility.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/LWCToolkit.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/LWCToolkit.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/LWCToolkit.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/LWCToolkit.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/OSVersion.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/OSVersion.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/OSVersion.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/OSVersion.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/PrinterSurfaceData.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/PrinterSurfaceData.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/PrinterSurfaceData.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/PrinterSurfaceData.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/PrinterView.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/PrinterView.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/PrinterView.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/PrinterView.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/PrintModel.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/PrintModel.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/PrintModel.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/PrintModel.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/QuartzRenderer.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/QuartzRenderer.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/QuartzSurfaceData.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/QuartzSurfaceData.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/awt/QuartzSurfaceData.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/QuartzSurfaceData.m
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/font : jdk/src/macosx/native/sun/font
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/java2d/opengl/J2D_GL/cglext.h : jdk/src/macosx/native/sun/java2d/opengl/J2D_GL/cglext.h
-jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/sun/java2d/opengl : jdk/src/macosx/native/sun/java2d/opengl
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/ApplicationDelegate.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/ApplicationDelegate.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/ApplicationDelegate.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/ApplicationDelegate.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/awt_DrawingSurface.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/awt_DrawingSurface.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/AWTEvent.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTEvent.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/AWTEvent.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTEvent.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/awt.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/awt.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/AWTSurfaceLayers.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTSurfaceLayers.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/AWTSurfaceLayers.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTSurfaceLayers.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/AWTView.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTView.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/AWTView.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTView.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/AWTWindow.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTWindow.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/AWTWindow.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/AWTWindow.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CClipboard.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CClipboard.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CCursorManager.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CCursorManager.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CDataTransferer.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDataTransferer.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CDataTransferer.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDataTransferer.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CDesktopPeer.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDesktopPeer.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CDragSourceContextPeer.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDragSourceContextPeer.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CDragSource.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDragSource.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CDragSource.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDragSource.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CDropTargetContextPeer.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDropTargetContextPeer.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CDropTarget.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDropTarget.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CDropTarget.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CDropTarget.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CFileDialog.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CFileDialog.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CFileDialog.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CFileDialog.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CFRetainedResource.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CFRetainedResource.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CGraphicsConfig.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CGraphicsConfig.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CGraphicsDevice.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CGraphicsDevice.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CGraphicsEnv.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CGraphicsEnv.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CImage.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CImage.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CInputMethod.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CInputMethod.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CMenuBar.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenuBar.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CMenuBar.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenuBar.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CMenuComponent.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenuComponent.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CMenuComponent.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenuComponent.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CMenu.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenu.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CMenuItem.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenuItem.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CMenuItem.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenuItem.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CMenu.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CMenu.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CPopupMenu.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CPopupMenu.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CPopupMenu.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CPopupMenu.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CPrinterJob.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CPrinterJob.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CRobot.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CRobot.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CSystemColors.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CSystemColors.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CSystemColors.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CSystemColors.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CTextPipe.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CTextPipe.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CTrayIcon.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CTrayIcon.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CTrayIcon.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CTrayIcon.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/CWrapper.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/CWrapper.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/DnDUtilities.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/DnDUtilities.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/DnDUtilities.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/DnDUtilities.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/GeomUtilities.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/GeomUtilities.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/GeomUtilities.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/GeomUtilities.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/ImageSurfaceData.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/ImageSurfaceData.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/ImageSurfaceData.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/ImageSurfaceData.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/InitIDs.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/InitIDs.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/InitIDs.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/InitIDs.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/JavaAccessibilityAction.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaAccessibilityAction.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/JavaAccessibilityAction.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaAccessibilityAction.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/JavaAccessibilityUtilities.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaAccessibilityUtilities.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/JavaAccessibilityUtilities.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaAccessibilityUtilities.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/JavaComponentAccessibility.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaComponentAccessibility.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/JavaComponentAccessibility.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaComponentAccessibility.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/JavaTextAccessibility.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaTextAccessibility.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/JavaTextAccessibility.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/JavaTextAccessibility.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/LWCToolkit.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/LWCToolkit.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/LWCToolkit.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/LWCToolkit.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/OSVersion.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/OSVersion.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/OSVersion.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/OSVersion.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/PrinterSurfaceData.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/PrinterSurfaceData.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/PrinterSurfaceData.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/PrinterSurfaceData.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/PrinterView.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/PrinterView.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/PrinterView.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/PrinterView.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/PrintModel.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/PrintModel.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/PrintModel.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/PrintModel.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/QuartzRenderer.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/QuartzRenderer.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/QuartzSurfaceData.h : jdk/src/macosx/native/sun/awt/QuartzSurfaceData.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/QuartzSurfaceData.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/QuartzSurfaceData.m
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/font : jdk/src/macosx/native/sun/font
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/java2d/opengl/J2D_GL/cglext.h : jdk/src/macosx/native/sun/java2d/opengl/J2D_GL/cglext.h
+jdk/src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/java2d/opengl : jdk/src/macosx/native/sun/java2d/opengl
 jdk/src/java.desktop/macosx/native/libjawt/jawt.m : jdk/src/macosx/native/sun/awt/jawt.m
 jdk/src/java.desktop/macosx/native/libjsound : jdk/src/macosx/native/com/sun/media/sound
 jdk/src/java.desktop/macosx/native/libosxapp : jdk/src/macosx/native/sun/osxapp
@@ -686,26 +686,26 @@
 jdk/src/java.desktop/share/conf/psfontj2d.properties : jdk/src/share/classes/sun/print/psfontj2d.properties
 jdk/src/java.desktop/share/conf/psfont.properties.ja : jdk/src/share/classes/sun/print/psfont.properties.ja
 jdk/src/java.desktop/share/conf/sound.properties : jdk/src/share/lib/sound.properties
-jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/debug : jdk/src/share/native/sun/awt/debug
-jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/medialib/mlib_ImageCopy_Bit.c : jdk/src/share/native/sun/awt/medialib/mlib_ImageCopy_Bit.c
-jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/medialib/mlib_ImageCreate.c : jdk/src/share/native/sun/awt/medialib/mlib_ImageCreate.c
-jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/medialib/mlib_sys.c : jdk/src/share/native/sun/awt/medialib/mlib_sys.c
-jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/awt/utility/rect.c : jdk/src/share/native/sun/awt/utility/rect.c
-jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/font/AccelGlyphCache.c : jdk/src/share/native/sun/font/AccelGlyphCache.c
-jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/font/AccelGlyphCache.h : jdk/src/share/native/sun/font/AccelGlyphCache.h
-jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/font/fontscalerdefs.h : jdk/src/share/native/sun/font/fontscalerdefs.h
-jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/font/sunfontids.h : jdk/src/share/native/sun/font/sunfontids.h
-jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl/J2D_GL : jdk/src/share/native/sun/java2d/opengl/J2D_GL
-jdk/src/java.desktop/share/native/common/sun/java2d/opengl : jdk/src/share/native/sun/java2d/opengl
+jdk/src/java.desktop/share/native/common/awt/debug : jdk/src/share/native/sun/awt/debug
+jdk/src/java.desktop/share/native/common/awt/medialib/mlib_ImageCopy_Bit.c : jdk/src/share/native/sun/awt/medialib/mlib_ImageCopy_Bit.c
+jdk/src/java.desktop/share/native/common/awt/medialib/mlib_ImageCreate.c : jdk/src/share/native/sun/awt/medialib/mlib_ImageCreate.c
+jdk/src/java.desktop/share/native/common/awt/medialib/mlib_sys.c : jdk/src/share/native/sun/awt/medialib/mlib_sys.c
+jdk/src/java.desktop/share/native/common/awt/utility/rect.c : jdk/src/share/native/sun/awt/utility/rect.c
+jdk/src/java.desktop/share/native/common/font/AccelGlyphCache.c : jdk/src/share/native/sun/font/AccelGlyphCache.c
+jdk/src/java.desktop/share/native/common/font/AccelGlyphCache.h : jdk/src/share/native/sun/font/AccelGlyphCache.h
+jdk/src/java.desktop/share/native/common/font/fontscalerdefs.h : jdk/src/share/native/sun/font/fontscalerdefs.h
+jdk/src/java.desktop/share/native/common/font/sunfontids.h : jdk/src/share/native/sun/font/sunfontids.h
+jdk/src/java.desktop/share/native/common/java2d/opengl/J2D_GL : jdk/src/share/native/sun/java2d/opengl/J2D_GL
+jdk/src/java.desktop/share/native/common/java2d/opengl : jdk/src/share/native/sun/java2d/opengl
 jdk/src/java.desktop/share/native/include/jawt.h : jdk/src/share/javavm/export/jawt.h
-jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/cvutils : jdk/src/share/native/sun/awt/image/cvutils
-jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image/gif/gifdecoder.c : jdk/src/share/native/sun/awt/image/gif/gifdecoder.c
-jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/image : jdk/src/share/native/sun/awt/image
-jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/medialib/awt_ImagingLib.c : jdk/src/share/native/sun/awt/medialib/awt_ImagingLib.c
-jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/awt/medialib/awt_ImagingLib.h : jdk/src/share/native/sun/awt/medialib/awt_ImagingLib.h
-jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d : jdk/src/share/native/sun/java2d
-jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/loops : jdk/src/share/native/sun/java2d/loops
-jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/sun/java2d/pipe : jdk/src/share/native/sun/java2d/pipe
+jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/awt/image/cvutils : jdk/src/share/native/sun/awt/image/cvutils
+jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/awt/image/gif/gifdecoder.c : jdk/src/share/native/sun/awt/image/gif/gifdecoder.c
+jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/awt/image : jdk/src/share/native/sun/awt/image
+jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/awt/medialib/awt_ImagingLib.c : jdk/src/share/native/sun/awt/medialib/awt_ImagingLib.c
+jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/awt/medialib/awt_ImagingLib.h : jdk/src/share/native/sun/awt/medialib/awt_ImagingLib.h
+jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/java2d : jdk/src/share/native/sun/java2d
+jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/java2d/loops : jdk/src/share/native/sun/java2d/loops
+jdk/src/java.desktop/share/native/libawt/java2d/pipe : jdk/src/share/native/sun/java2d/pipe
 jdk/src/java.desktop/share/native/libfontmanager/DrawGlyphList.c : jdk/src/share/native/sun/font/DrawGlyphList.c
 jdk/src/java.desktop/share/native/libfontmanager/FontInstanceAdapter.cpp : jdk/src/share/native/sun/font/FontInstanceAdapter.cpp
 jdk/src/java.desktop/share/native/libfontmanager/FontInstanceAdapter.h : jdk/src/share/native/sun/font/FontInstanceAdapter.h
@@ -833,80 +833,80 @@
 jdk/src/java.desktop/unix/conf/flavormap.properties : jdk/src/solaris/lib/flavormap.properties
 jdk/src/java.desktop/unix/conf/fonts/fonts.dir : jdk/src/solaris/classes/sun/awt/motif/java.fonts.dir
 jdk/src/java.desktop/unix/conf/images/cursors/cursors.properties : jdk/src/solaris/lib/images/cursors/cursors.properties
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_Component.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Component.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_DrawingSurface.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_DrawingSurface.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_Font.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Font.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_Font.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Font.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_GraphicsEnv.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_GraphicsEnv.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_Mlib.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Mlib.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_p.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_p.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/awt_util.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_util.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/colordata.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/colordata.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/color.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/color.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/CUPSfuncs.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/CUPSfuncs.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/fontconfig.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/fontconfig.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/fontpath.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/fontpath.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/img_util_md.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/img_util_md.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/initIDs.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/initIDs.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_f.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_f.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_f.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_f.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/medialib/vis_proto.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/medialib/vis_proto.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/utility/rect.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/utility/rect.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/awt/X11Color.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/X11Color.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/font/X11FontScaler.h : jdk/src/solaris/native/sun/font/X11FontScaler.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/opengl/J2D_GL : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/opengl/J2D_GL
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/opengl : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/opengl
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/x11/X11FontScaler_md.c : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/X11FontScaler_md.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/x11/X11PMBlitLoops.c : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/X11PMBlitLoops.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/x11/X11Renderer.c : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/X11Renderer.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/x11/X11SurfaceData.c : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/X11SurfaceData.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/x11/X11SurfaceData.h : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/X11SurfaceData.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/common/sun/java2d/x11/X11TextRenderer_md.c : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/X11TextRenderer_md.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/awt_Component.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Component.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/awt_DrawingSurface.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_DrawingSurface.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/awt_Font.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Font.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/awt_Font.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Font.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/awt_GraphicsEnv.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_GraphicsEnv.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/awt.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/awt_Mlib.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Mlib.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/awt_p.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_p.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/awt_util.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_util.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/colordata.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/colordata.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/color.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/color.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/CUPSfuncs.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/CUPSfuncs.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/fontconfig.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/fontconfig.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/fontpath.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/fontpath.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/img_util_md.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/img_util_md.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/initIDs.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/initIDs.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_f.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_f.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_f.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_f.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/medialib/vis_proto.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/medialib/vis_proto.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/utility/rect.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/utility/rect.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/awt/X11Color.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/X11Color.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/font/X11FontScaler.h : jdk/src/solaris/native/sun/font/X11FontScaler.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/java2d/opengl/J2D_GL : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/opengl/J2D_GL
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/java2d/opengl : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/opengl
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/java2d/x11/X11FontScaler_md.c : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/X11FontScaler_md.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/java2d/x11/X11PMBlitLoops.c : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/X11PMBlitLoops.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/java2d/x11/X11Renderer.c : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/X11Renderer.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/java2d/x11/X11SurfaceData.c : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/X11SurfaceData.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/java2d/x11/X11SurfaceData.h : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/X11SurfaceData.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/common/java2d/x11/X11TextRenderer_md.c : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/X11TextRenderer_md.c
 jdk/src/java.desktop/unix/native/include/jawt_md.h : jdk/src/solaris/javavm/export/jawt_md.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_headless/sun/awt/HeadlessToolkit.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/HeadlessToolkit.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_headless/sun/awt/VDrawingArea.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/VDrawingArea.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/awt/awt_LoadLibrary.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_LoadLibrary.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/awt/awt_Mlib.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Mlib.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_blk.s : jdk/src/solaris/native/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_blk.s
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/awt/medialib/vis_asi.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/medialib/vis_asi.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/j2d_md.h : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/j2d_md.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/sun/java2d/loops : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/loops
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_AWTEvent.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_AWTEvent.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_AWTEvent.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_AWTEvent.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_DrawingSurface.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_DrawingSurface.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_Event.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Event.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_Event.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Event.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_GraphicsEnv.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_GraphicsEnv.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_InputMethod.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_InputMethod.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_Insets.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Insets.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_Insets.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Insets.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_MenuComponent.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_MenuComponent.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_Robot.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Robot.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_UNIXToolkit.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_UNIXToolkit.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/awt_util.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_util.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/canvas.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/canvas.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/gtk2_interface.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/gtk2_interface.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/gtk2_interface.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/gtk2_interface.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/HPkeysym.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/HPkeysym.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/list.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/list.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/list.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/list.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/multi_font.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/multi_font.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/multi_font.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/multi_font.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/multiVis.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/multiVis.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/multiVis.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/multiVis.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/randr.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/randr.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/robot_common.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/robot_common.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/robot_common.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/robot_common.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/sun_awt_X11_GtkFileDialogPeer.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/sun_awt_X11_GtkFileDialogPeer.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/swing_GTKEngine.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/swing_GTKEngine.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/swing_GTKStyle.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/swing_GTKStyle.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/wsutils.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/wsutils.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/awt/Xrandr.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/Xrandr.h
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/java2d/x11/XRBackendNative.c : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/XRBackendNative.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/java2d/x11/XRSurfaceData.c : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/XRSurfaceData.c
-jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/sun/xawt : jdk/src/solaris/native/sun/xawt
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_headless/awt/HeadlessToolkit.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/HeadlessToolkit.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_headless/awt/VDrawingArea.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/VDrawingArea.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/awt/awt_LoadLibrary.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_LoadLibrary.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/awt/awt_Mlib.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Mlib.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_blk.s : jdk/src/solaris/native/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy_blk.s
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/medialib/mlib_v_ImageCopy.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/awt/medialib/vis_asi.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/medialib/vis_asi.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/java2d/j2d_md.h : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/j2d_md.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt/java2d/loops : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/loops
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/awt_AWTEvent.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_AWTEvent.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/awt_AWTEvent.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_AWTEvent.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/awt_DrawingSurface.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_DrawingSurface.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/awt_Event.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Event.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/awt_Event.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Event.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/awt_GraphicsEnv.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_GraphicsEnv.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/awt_InputMethod.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_InputMethod.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/awt_Insets.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Insets.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/awt_Insets.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Insets.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/awt_MenuComponent.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_MenuComponent.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/awt_Robot.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_Robot.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/awt_UNIXToolkit.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_UNIXToolkit.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/awt_util.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/awt_util.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/canvas.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/canvas.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/gtk2_interface.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/gtk2_interface.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/gtk2_interface.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/gtk2_interface.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/HPkeysym.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/HPkeysym.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/list.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/list.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/list.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/list.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/multi_font.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/multi_font.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/multi_font.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/multi_font.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/multiVis.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/multiVis.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/multiVis.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/multiVis.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/randr.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/randr.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/robot_common.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/robot_common.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/robot_common.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/robot_common.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/sun_awt_X11_GtkFileDialogPeer.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/sun_awt_X11_GtkFileDialogPeer.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/swing_GTKEngine.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/swing_GTKEngine.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/swing_GTKStyle.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/swing_GTKStyle.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/wsutils.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/wsutils.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/Xrandr.h : jdk/src/solaris/native/sun/awt/Xrandr.h
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/java2d/x11/XRBackendNative.c : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/XRBackendNative.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/java2d/x11/XRSurfaceData.c : jdk/src/solaris/native/sun/java2d/x11/XRSurfaceData.c
+jdk/src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/xawt : jdk/src/solaris/native/sun/xawt
 jdk/src/java.desktop/unix/native/libfontmanager/X11FontScaler.c : jdk/src/solaris/native/sun/font/X11FontScaler.c
 jdk/src/java.desktop/unix/native/libfontmanager/X11TextRenderer.c : jdk/src/solaris/native/sun/font/X11TextRenderer.c
 jdk/src/java.desktop/unix/native/libjawt/jawt.c : jdk/src/solaris/native/sun/awt/jawt.c
@@ -978,168 +978,168 @@
 jdk/src/java.desktop/windows/classes/sun/font : jdk/src/windows/classes/sun/font
 jdk/src/java.desktop/windows/conf/flavormap.properties : jdk/src/windows/lib/flavormap.properties
 jdk/src/java.desktop/windows/conf/images/cursors/cursors.properties : jdk/src/windows/lib/images/cursors/cursors.properties
-jdk/src/java.desktop/windows/native/common/sun/awt/utility/rect.h : jdk/src/windows/native/sun/awt/utility/rect.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/common/awt/utility/rect.h : jdk/src/windows/native/sun/awt/utility/rect.h
 jdk/src/java.desktop/windows/native/include/jawt_md.h : jdk/src/windows/javavm/export/jawt_md.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d/d3d : jdk/src/windows/native/sun/java2d/d3d
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/java2d : jdk/src/windows/native/sun/java2d
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/alloc.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/alloc.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_AWTEvent.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_AWTEvent.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_AWTEvent.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_AWTEvent.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_BitmapUtil.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_BitmapUtil.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_BitmapUtil.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_BitmapUtil.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Brush.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Brush.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Brush.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Brush.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Button.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Button.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Button.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Button.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Canvas.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Canvas.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Canvas.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Canvas.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Checkbox.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Checkbox.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Checkbox.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Checkbox.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Choice.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Choice.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Choice.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Choice.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Clipboard.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Clipboard.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Clipboard.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Clipboard.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Color.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Color.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Color.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Color.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Component.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Component.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Component.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Component.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Container.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Container.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Container.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Container.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Cursor.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Cursor.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Cursor.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Cursor.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_CustomPaletteDef.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_CustomPaletteDef.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DataTransferer.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DataTransferer.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DataTransferer.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DataTransferer.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DCHolder.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DCHolder.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DCHolder.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DCHolder.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Debug.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Debug.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Debug.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Debug.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Desktop.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Desktop.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DesktopProperties.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DesktopProperties.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DesktopProperties.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DesktopProperties.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Dialog.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Dialog.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Dialog.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Dialog.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Dimension.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Dimension.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Dimension.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Dimension.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DnDDS.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DnDDS.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DnDDS.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DnDDS.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DnDDT.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DnDDT.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DnDDT.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DnDDT.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DrawingSurface.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DrawingSurface.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_DrawingSurface.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DrawingSurface.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Event.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Event.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Event.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Event.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_FileDialog.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_FileDialog.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_FileDialog.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_FileDialog.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Font.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Font.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Font.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Font.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Frame.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Frame.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Frame.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Frame.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_GDIObject.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_GDIObject.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_GDIObject.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_GDIObject.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_IconCursor.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_IconCursor.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_IconCursor.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_IconCursor.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_InputEvent.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_InputEvent.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_InputEvent.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_InputEvent.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_InputMethod.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_InputMethod.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_InputTextInfor.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_InputTextInfor.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_InputTextInfor.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_InputTextInfor.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Insets.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Insets.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Insets.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Insets.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_KeyboardFocusManager.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_KeyboardFocusManager.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_KeyEvent.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_KeyEvent.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_KeyEvent.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_KeyEvent.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Label.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Label.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Label.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Label.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_List.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_List.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_List.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_List.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_MenuBar.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_MenuBar.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_MenuBar.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_MenuBar.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Menu.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Menu.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Menu.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Menu.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_MenuItem.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_MenuItem.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_MenuItem.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_MenuItem.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Mlib.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Mlib.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Mlib.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Mlib.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_MouseEvent.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_MouseEvent.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_MouseEvent.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_MouseEvent.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awtmsg.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awtmsg.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_new.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_new.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_new.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_new.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Object.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Object.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Object.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Object.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_ole.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_ole.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_ole.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_ole.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Palette.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Palette.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Palette.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Palette.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Panel.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Panel.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Panel.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Panel.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Pen.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Pen.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Pen.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Pen.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_PopupMenu.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_PopupMenu.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_PopupMenu.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_PopupMenu.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_PrintControl.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_PrintControl.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_PrintControl.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_PrintControl.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_PrintDialog.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_PrintDialog.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_PrintDialog.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_PrintDialog.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_PrintJob.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_PrintJob.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt.rc : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt.rc
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Rectangle.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Rectangle.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Rectangle.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Rectangle.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Robot.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Robot.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Robot.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Robot.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Scrollbar.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Scrollbar.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Scrollbar.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Scrollbar.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_ScrollPane.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_ScrollPane.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_ScrollPane.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_ScrollPane.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TextArea.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TextArea.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TextArea.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TextArea.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TextComponent.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TextComponent.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TextComponent.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TextComponent.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TextField.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TextField.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TextField.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TextField.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Toolkit.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Toolkit.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Toolkit.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Toolkit.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TrayIcon.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TrayIcon.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_TrayIcon.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TrayIcon.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Win32GraphicsConfig.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Win32GraphicsConfig.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Win32GraphicsConfig.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Win32GraphicsConfig.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Win32GraphicsDevice.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Win32GraphicsDevice.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Win32GraphicsDevice.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Win32GraphicsDevice.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Win32GraphicsEnv.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Win32GraphicsEnv.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Window.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Window.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/awt_Window.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Window.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/check.bmp : jdk/src/windows/native/sun/windows/check.bmp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/CmdIDList.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/CmdIDList.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/CmdIDList.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/CmdIDList.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/colordata.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/colordata.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/ComCtl32Util.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/ComCtl32Util.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/ComCtl32Util.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/ComCtl32Util.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/Devices.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/Devices.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/Devices.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/Devices.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/DllUtil.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/DllUtil.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/DllUtil.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/DllUtil.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/GDIHashtable.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/GDIHashtable.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/GDIHashtable.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/GDIHashtable.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/hand.cur : jdk/src/windows/native/sun/windows/hand.cur
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/Hashtable.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/Hashtable.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/Hashtable.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/Hashtable.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/img_util_md.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/img_util_md.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/initIDs.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/initIDs.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/mlib_types_md.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/mlib_types_md.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/MouseInfo.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/MouseInfo.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/ObjectList.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/ObjectList.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/ObjectList.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/ObjectList.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/README.JNI : jdk/src/windows/native/sun/windows/README.JNI
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/security_warning_bw.ico : jdk/src/windows/native/sun/windows/security_warning_bw.ico
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/security_warning.ico : jdk/src/windows/native/sun/windows/security_warning.ico
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/security_warning_int.ico : jdk/src/windows/native/sun/windows/security_warning_int.ico
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/ShellFolder2.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/ShellFolder2.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/stdhdrs.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/stdhdrs.h
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/ThemeReader.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/ThemeReader.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/WBufferStrategy.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/WBufferStrategy.cpp
-jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/sun/windows/WPrinterJob.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/WPrinterJob.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/java2d/d3d : jdk/src/windows/native/sun/java2d/d3d
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/java2d : jdk/src/windows/native/sun/java2d
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/alloc.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/alloc.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_AWTEvent.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_AWTEvent.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_AWTEvent.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_AWTEvent.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_BitmapUtil.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_BitmapUtil.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_BitmapUtil.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_BitmapUtil.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Brush.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Brush.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Brush.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Brush.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Button.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Button.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Button.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Button.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Canvas.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Canvas.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Canvas.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Canvas.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Checkbox.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Checkbox.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Checkbox.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Checkbox.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Choice.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Choice.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Choice.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Choice.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Clipboard.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Clipboard.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Clipboard.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Clipboard.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Color.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Color.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Color.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Color.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Component.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Component.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Component.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Component.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Container.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Container.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Container.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Container.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Cursor.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Cursor.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Cursor.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Cursor.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_CustomPaletteDef.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_CustomPaletteDef.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_DataTransferer.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DataTransferer.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_DataTransferer.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DataTransferer.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_DCHolder.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DCHolder.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_DCHolder.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DCHolder.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Debug.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Debug.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Debug.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Debug.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Desktop.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Desktop.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_DesktopProperties.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DesktopProperties.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_DesktopProperties.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DesktopProperties.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Dialog.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Dialog.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Dialog.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Dialog.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Dimension.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Dimension.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Dimension.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Dimension.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_DnDDS.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DnDDS.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_DnDDS.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DnDDS.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_DnDDT.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DnDDT.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_DnDDT.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DnDDT.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_DrawingSurface.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DrawingSurface.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_DrawingSurface.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_DrawingSurface.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Event.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Event.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Event.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Event.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_FileDialog.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_FileDialog.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_FileDialog.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_FileDialog.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Font.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Font.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Font.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Font.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Frame.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Frame.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Frame.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Frame.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_GDIObject.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_GDIObject.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_GDIObject.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_GDIObject.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_IconCursor.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_IconCursor.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_IconCursor.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_IconCursor.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_InputEvent.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_InputEvent.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_InputEvent.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_InputEvent.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_InputMethod.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_InputMethod.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_InputTextInfor.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_InputTextInfor.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_InputTextInfor.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_InputTextInfor.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Insets.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Insets.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Insets.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Insets.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_KeyboardFocusManager.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_KeyboardFocusManager.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_KeyEvent.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_KeyEvent.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_KeyEvent.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_KeyEvent.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Label.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Label.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Label.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Label.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_List.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_List.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_List.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_List.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_MenuBar.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_MenuBar.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_MenuBar.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_MenuBar.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Menu.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Menu.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Menu.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Menu.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_MenuItem.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_MenuItem.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_MenuItem.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_MenuItem.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Mlib.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Mlib.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Mlib.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Mlib.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_MouseEvent.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_MouseEvent.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_MouseEvent.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_MouseEvent.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awtmsg.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awtmsg.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_new.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_new.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_new.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_new.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Object.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Object.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Object.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Object.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_ole.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_ole.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_ole.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_ole.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Palette.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Palette.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Palette.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Palette.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Panel.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Panel.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Panel.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Panel.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Pen.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Pen.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Pen.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Pen.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_PopupMenu.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_PopupMenu.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_PopupMenu.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_PopupMenu.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_PrintControl.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_PrintControl.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_PrintControl.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_PrintControl.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_PrintDialog.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_PrintDialog.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_PrintDialog.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_PrintDialog.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_PrintJob.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_PrintJob.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt.rc : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt.rc
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Rectangle.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Rectangle.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Rectangle.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Rectangle.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Robot.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Robot.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Robot.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Robot.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Scrollbar.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Scrollbar.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Scrollbar.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Scrollbar.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_ScrollPane.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_ScrollPane.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_ScrollPane.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_ScrollPane.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_TextArea.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TextArea.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_TextArea.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TextArea.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_TextComponent.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TextComponent.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_TextComponent.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TextComponent.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_TextField.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TextField.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_TextField.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TextField.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Toolkit.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Toolkit.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Toolkit.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Toolkit.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_TrayIcon.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TrayIcon.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_TrayIcon.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_TrayIcon.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Win32GraphicsConfig.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Win32GraphicsConfig.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Win32GraphicsConfig.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Win32GraphicsConfig.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Win32GraphicsDevice.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Win32GraphicsDevice.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Win32GraphicsDevice.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Win32GraphicsDevice.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Win32GraphicsEnv.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Win32GraphicsEnv.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Window.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Window.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Window.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/awt_Window.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/check.bmp : jdk/src/windows/native/sun/windows/check.bmp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/CmdIDList.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/CmdIDList.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/CmdIDList.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/CmdIDList.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/colordata.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/colordata.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/ComCtl32Util.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/ComCtl32Util.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/ComCtl32Util.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/ComCtl32Util.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/Devices.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/Devices.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/Devices.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/Devices.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/DllUtil.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/DllUtil.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/DllUtil.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/DllUtil.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/GDIHashtable.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/GDIHashtable.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/GDIHashtable.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/GDIHashtable.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/hand.cur : jdk/src/windows/native/sun/windows/hand.cur
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/Hashtable.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/Hashtable.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/Hashtable.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/Hashtable.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/img_util_md.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/img_util_md.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/initIDs.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/initIDs.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/mlib_types_md.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/mlib_types_md.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/MouseInfo.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/MouseInfo.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/ObjectList.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/ObjectList.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/ObjectList.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/ObjectList.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/README.JNI : jdk/src/windows/native/sun/windows/README.JNI
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/security_warning_bw.ico : jdk/src/windows/native/sun/windows/security_warning_bw.ico
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/security_warning.ico : jdk/src/windows/native/sun/windows/security_warning.ico
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/security_warning_int.ico : jdk/src/windows/native/sun/windows/security_warning_int.ico
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/ShellFolder2.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/ShellFolder2.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/stdhdrs.h : jdk/src/windows/native/sun/windows/stdhdrs.h
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/ThemeReader.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/ThemeReader.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/WBufferStrategy.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/WBufferStrategy.cpp
+jdk/src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/WPrinterJob.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/WPrinterJob.cpp
 jdk/src/java.desktop/windows/native/libfontmanager : jdk/src/windows/native/sun/font
 jdk/src/java.desktop/windows/native/libjawt/jawt.cpp : jdk/src/windows/native/sun/windows/jawt.cpp
 jdk/src/java.desktop/windows/native/libjsound : jdk/src/windows/native/com/sun/media/sound
--- a/common/bin/unshuffle_patch.sh	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/common/bin/unshuffle_patch.sh	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -35,11 +35,11 @@
    exit 1
 }
 
-SCRIPT_DIR=`pwd`/`dirname $0`
+SCRIPT_DIR=`dirname $0`
 UNSHUFFLE_LIST=$SCRIPT_DIR"/unshuffle_list.txt"
 
 if [ ! -f "$UNSHUFFLE_LIST" ] ; then
- echo "FATAL: cannot find $UNSHUFFLE_LIST"
+ echo "FATAL: cannot find $UNSHUFFLE_LIST" >&2
  exit 1
 fi
 
@@ -68,7 +68,7 @@
 
 # Make sure we have the right number of arguments
 if [ ! $# -eq 3 ] ; then
- echo "ERROR: Invalid number of arguments."
+ echo "ERROR: Invalid number of arguments." >&2
  usage
 fi
 
@@ -83,21 +83,28 @@
  fi 
 done
 if [ $found = "false" ] ; then
- echo "ERROR: Unknown repo: $repo. Should be one of [$repos]."
+ echo "ERROR: Unknown repo: $repo. Should be one of [$repos]." >&2
  usage
 fi
 
 # Check given input/output files
 input="$2"
-output="$3"
+if [ "x$input" = "x-" ] ; then
+ input="/dev/stdin"
+fi
 
-if [ ! -f $input ] ; then
- echo "ERROR: Cannot find input patch file: $input"
+if [ ! -f $input -a "x$input" != "x/dev/stdin" ] ; then
+ echo "ERROR: Cannot find input patch file: $input" >&2
  exit 1
 fi
 
-if [ -f $output ] ; then
- echo "ERROR: Output patch already exists: $output"
+output="$3"
+if [ "x$output" = "x-" ] ; then
+ output="/dev/stdout"
+fi
+
+if [ -f $output -a "x$output" != "x/dev/stdout" ] ; then
+ echo "ERROR: Output patch already exists: $output" >&2
  exit 1
 fi
 
@@ -105,7 +112,7 @@
 
 verbose() {
  if [ ${vflag} = "true" ] ; then
-  echo "$@"
+  echo "$@" >&2
  fi
 }
 
@@ -117,7 +124,7 @@
  path=
  if echo "$line" | egrep '^diff' > /dev/null ; then
   if ! echo "$line" | egrep '\-\-git' > /dev/null ; then
-   echo "ERROR: Only git patches supported. Please use 'hg export --git ...'."
+   echo "ERROR: Only git patches supported. Please use 'hg export --git ...'." >&2
    exit 1
   fi
   path="`echo "$line" | sed -e s@'diff --git a/'@@ -e s@' b/.*$'@@`"
--- a/corba/.hgtags	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/corba/.hgtags	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -274,3 +274,4 @@
 163a9cd806fd09970baf1f5f42b92a3cfe7ee945 jdk9-b29
 98967ae6ae53ebf15615e07cd5a6b1ae04dfd84c jdk9-b30
 c432b80aadd0cb2b2361b02add4d671957d4cec9 jdk9-b31
+b5b139354630edb2d06190bf31653acbdcea63a8 jdk9-b32
--- a/hotspot/.hgtags	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/.hgtags	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -434,3 +434,4 @@
 deb29e92f68ace2808a36ecfa18c7d61dcb645bb jdk9-b29
 5c722dffbc0f34eb8d903dca7b261e52248fa17e jdk9-b30
 9f7d155d28e519f3e4645dc21cf185c25f3176ed jdk9-b31
+af46576a8d7cb4003028b8ee8bf408cfe227315b jdk9-b32
--- a/hotspot/agent/src/share/classes/sun/jvm/hotspot/code/CodeCache.java	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/agent/src/share/classes/sun/jvm/hotspot/code/CodeCache.java	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -32,12 +32,10 @@
 import sun.jvm.hotspot.utilities.*;
 
 public class CodeCache {
- private static AddressField    heapField;
- private static AddressField    scavengeRootNMethodsField;
+ private static GrowableArray<CodeHeap> heapArray;
+ private static AddressField scavengeRootNMethodsField;
  private static VirtualConstructor virtualConstructor;
 
- private CodeHeap heap;
-
  static {
   VM.registerVMInitializedObserver(new Observer() {
     public void update(Observable o, Object data) {
@@ -49,7 +47,10 @@
  private static synchronized void initialize(TypeDataBase db) {
   Type type = db.lookupType("CodeCache");
 
-  heapField = type.getAddressField("_heap");
+  // Get array of CodeHeaps
+  AddressField heapsField = type.getAddressField("_heaps");
+  heapArray = GrowableArray.create(heapsField.getValue(), new StaticBaseConstructor<CodeHeap>(CodeHeap.class));
+
   scavengeRootNMethodsField = type.getAddressField("_scavenge_root_nmethods");
 
   virtualConstructor = new VirtualConstructor(db);
@@ -67,16 +68,17 @@
   }
  }
 
- public CodeCache() {
-  heap = (CodeHeap) VMObjectFactory.newObject(CodeHeap.class, heapField.getValue());
- }
-
  public NMethod scavengeRootMethods() {
   return (NMethod) VMObjectFactory.newObject(NMethod.class, scavengeRootNMethodsField.getValue());
  }
 
  public boolean contains(Address p) {
-  return getHeap().contains(p);
+  for (int i = 0; i < heapArray.length(); ++i) {
+   if (heapArray.at(i).contains(p)) {
+    return true;
+   }
+  }
+  return false;
  }
 
  /** When VM.getVM().isDebugging() returns true, this behaves like
@@ -97,14 +99,24 @@
 
  public CodeBlob findBlobUnsafe(Address start) {
   CodeBlob result = null;
+  CodeHeap containing_heap = null;
+  for (int i = 0; i < heapArray.length(); ++i) {
+   if (heapArray.at(i).contains(start)) {
+    containing_heap = heapArray.at(i);
+    break;
+   }
+  }
+  if (containing_heap == null) {
+   return null;
+  }
 
   try {
-   result = (CodeBlob) virtualConstructor.instantiateWrapperFor(getHeap().findStart(start));
+   result = (CodeBlob) virtualConstructor.instantiateWrapperFor(containing_heap.findStart(start));
   }
   catch (WrongTypeException wte) {
    Address cbAddr = null;
    try {
-    cbAddr = getHeap().findStart(start);
+    cbAddr = containing_heap.findStart(start);
    }
    catch (Exception findEx) {
     findEx.printStackTrace();
@@ -167,31 +179,32 @@
  }
 
  public void iterate(CodeCacheVisitor visitor) {
-  CodeHeap heap = getHeap();
-  Address ptr = heap.begin();
-  Address end = heap.end();
-
-  visitor.prologue(ptr, end);
+  visitor.prologue(lowBound(), highBound());
   CodeBlob lastBlob = null;
-  while (ptr != null && ptr.lessThan(end)) {
-   try {
-    // Use findStart to get a pointer inside blob other findBlob asserts
-    CodeBlob blob = findBlobUnsafe(heap.findStart(ptr));
-    if (blob != null) {
-     visitor.visit(blob);
-     if (blob == lastBlob) {
-      throw new InternalError("saw same blob twice");
+
+  for (int i = 0; i < heapArray.length(); ++i) {
+   CodeHeap current_heap = heapArray.at(i);
+   Address ptr = current_heap.begin();
+   while (ptr != null && ptr.lessThan(current_heap.end())) {
+    try {
+     // Use findStart to get a pointer inside blob other findBlob asserts
+     CodeBlob blob = findBlobUnsafe(current_heap.findStart(ptr));
+     if (blob != null) {
+      visitor.visit(blob);
+      if (blob == lastBlob) {
+       throw new InternalError("saw same blob twice");
+      }
+      lastBlob = blob;
      }
-     lastBlob = blob;
+    } catch (RuntimeException e) {
+     e.printStackTrace();
     }
-   } catch (RuntimeException e) {
-    e.printStackTrace();
+    Address next = current_heap.nextBlock(ptr);
+    if (next != null && next.lessThan(ptr)) {
+     throw new InternalError("pointer moved backwards");
+    }
+    ptr = next;
    }
-   Address next = heap.nextBlock(ptr);
-   if (next != null && next.lessThan(ptr)) {
-    throw new InternalError("pointer moved backwards");
-   }
-   ptr = next;
   }
   visitor.epilogue();
  }
@@ -200,7 +213,23 @@
  // Internals only below this point
  //
 
- private CodeHeap getHeap() {
-  return heap;
+ private Address lowBound() {
+  Address low = heapArray.at(0).begin();
+  for (int i = 1; i < heapArray.length(); ++i) {
+   if (heapArray.at(i).begin().lessThan(low)) {
+    low = heapArray.at(i).begin();
+   }
+  }
+  return low;
+ }
+
+ private Address highBound() {
+  Address high = heapArray.at(0).end();
+  for (int i = 1; i < heapArray.length(); ++i) {
+   if (heapArray.at(i).end().greaterThan(high)) {
+    high = heapArray.at(i).end();
+   }
+  }
+  return high;
  }
 }
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hotspot/agent/src/share/classes/sun/jvm/hotspot/gc_implementation/g1/G1Allocator.java	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -0,0 +1,40 @@
+package sun.jvm.hotspot.gc_implementation.g1;
+
+import java.util.Observable;
+import java.util.Observer;
+
+import sun.jvm.hotspot.debugger.Address;
+import sun.jvm.hotspot.runtime.VM;
+import sun.jvm.hotspot.runtime.VMObject;
+import sun.jvm.hotspot.types.CIntegerField;
+import sun.jvm.hotspot.types.Type;
+import sun.jvm.hotspot.types.TypeDataBase;
+
+public class G1Allocator extends VMObject {
+
+ //size_t _summary_bytes_used;
+ static private CIntegerField summaryBytesUsedField;
+
+ static {
+  VM.registerVMInitializedObserver(new Observer() {
+   public void update(Observable o, Object data) {
+    initialize(VM.getVM().getTypeDataBase());
+   }
+  });
+ }
+
+ static private synchronized void initialize(TypeDataBase db) {
+  Type type = db.lookupType("G1Allocator");
+
+  summaryBytesUsedField = type.getCIntegerField("_summary_bytes_used");
+ }
+
+ public long getSummaryBytes() {
+  return summaryBytesUsedField.getValue(addr);
+ }
+
+ public G1Allocator(Address addr) {
+  super(addr);
+
+ }
+}
--- a/hotspot/agent/src/share/classes/sun/jvm/hotspot/gc_implementation/g1/G1CollectedHeap.java	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/agent/src/share/classes/sun/jvm/hotspot/gc_implementation/g1/G1CollectedHeap.java	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -36,7 +36,6 @@
 import sun.jvm.hotspot.runtime.VM;
 import sun.jvm.hotspot.runtime.VMObjectFactory;
 import sun.jvm.hotspot.types.AddressField;
-import sun.jvm.hotspot.types.CIntegerField;
 import sun.jvm.hotspot.types.Type;
 import sun.jvm.hotspot.types.TypeDataBase;
 
@@ -47,8 +46,8 @@
   static private long hrmFieldOffset;
   // MemRegion _g1_reserved;
   static private long g1ReservedFieldOffset;
-  // size_t _summary_bytes_used;
-  static private CIntegerField summaryBytesUsedField;
+  // G1Allocator* _allocator
+  static private AddressField g1Allocator;
   // G1MonitoringSupport* _g1mm;
   static private AddressField g1mmField;
   // HeapRegionSet _old_set;
@@ -68,7 +67,7 @@
     Type type = db.lookupType("G1CollectedHeap");
 
     hrmFieldOffset = type.getField("_hrm").getOffset();
-    summaryBytesUsedField = type.getCIntegerField("_summary_bytes_used");
+    g1Allocator = type.getAddressField("_allocator");
     g1mmField = type.getAddressField("_g1mm");
     oldSetFieldOffset = type.getField("_old_set").getOffset();
     humongousSetFieldOffset = type.getField("_humongous_set").getOffset();
@@ -79,7 +78,7 @@
   }
 
   public long used() {
-    return summaryBytesUsedField.getValue(addr);
+    return allocator().getSummaryBytes();
   }
 
   public long n_regions() {
@@ -97,6 +96,11 @@
     return (G1MonitoringSupport) VMObjectFactory.newObject(G1MonitoringSupport.class, g1mmAddr);
   }
 
+  public G1Allocator allocator() {
+    Address g1AllocatorAddr = g1Allocator.getValue(addr);
+    return (G1Allocator) VMObjectFactory.newObject(G1Allocator.class, g1AllocatorAddr);
+  }
+
   public HeapRegionSetBase oldSet() {
     Address oldSetAddr = addr.addOffsetTo(oldSetFieldOffset);
     return (HeapRegionSetBase) VMObjectFactory.newObject(HeapRegionSetBase.class,
--- a/hotspot/make/bsd/makefiles/vm.make	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/make/bsd/makefiles/vm.make	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -234,10 +234,10 @@
 
 vm_version.o: $(filter-out vm_version.o,$(JVM_OBJ_FILES))
 
-mapfile : $(MAPFILE) vm.def
+mapfile : $(MAPFILE) vm.def mapfile_ext
 	rm -f $@
 	awk '{ if ($$0 ~ "INSERT VTABLE SYMBOLS HERE")	\
-         { system ("cat vm.def"); }		\
+         { system ("cat mapfile_ext"); system ("cat vm.def"); } \
        else					\
         { print $$0 }				\
       }' > $@ < $(MAPFILE)
@@ -249,6 +249,13 @@
 vm.def: $(Res_Files) $(Obj_Files)
 	sh $(GAMMADIR)/make/bsd/makefiles/build_vm_def.sh *.o > $@
 
+mapfile_ext:
+	rm -f $@
+	touch $@
+	if [ -f $(HS_ALT_MAKE)/bsd/makefiles/mapfile-ext ]; then \
+	 cat $(HS_ALT_MAKE)/bsd/makefiles/mapfile-ext > $@; \
+	fi
+
 STATIC_CXX = false
 
 ifeq ($(LINK_INTO),AOUT)
@@ -265,6 +272,8 @@
   LFLAGS_VM += -Xlinker -rpath -Xlinker @loader_path/.
   LFLAGS_VM += -Xlinker -rpath -Xlinker @loader_path/..
   LFLAGS_VM += -Xlinker -install_name -Xlinker @rpath/$(@F)
+ else
+  LFLAGS_VM        += -Wl,-z,defs
  endif
 
  # JVM is statically linked with libgcc[_s] and libstdc++; this is needed to
--- a/hotspot/make/excludeSrc.make	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/make/excludeSrc.make	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -21,6 +21,9 @@
 # questions.
 #
 #
+
+include $(GAMMADIR)/make/altsrc.make
+
 ifeq ($(INCLUDE_JVMTI), false)
    CXXFLAGS += -DINCLUDE_JVMTI=0
    CFLAGS += -DINCLUDE_JVMTI=0
@@ -78,12 +81,12 @@
    CXXFLAGS += -DINCLUDE_ALL_GCS=0
    CFLAGS += -DINCLUDE_ALL_GCS=0
 
-   gc_impl := $(GAMMADIR)/src/share/vm/gc_implementation
-   gc_exclude :=							\
-	$(notdir $(wildcard $(gc_impl)/concurrentMarkSweep/*.cpp))	\
-	$(notdir $(wildcard $(gc_impl)/g1/*.cpp))			\
-	$(notdir $(wildcard $(gc_impl)/parallelScavenge/*.cpp))		\
-	$(notdir $(wildcard $(gc_impl)/parNew/*.cpp))
+   gc_impl := $(HS_COMMON_SRC)/share/vm/gc_implementation
+   gc_impl_alt := $(HS_ALT_SRC)/share/vm/gc_implementation
+   gc_subdirs := concurrentMarkSweep g1 parallelScavenge parNew
+   gc_exclude := $(foreach gc,$(gc_subdirs),				\
+		   $(notdir $(wildcard $(gc_impl)/$(gc)/*.cpp))	\
+		   $(notdir $(wildcard $(gc_impl_alt)/$(gc)/*.cpp)))
    Src_Files_EXCLUDE += $(gc_exclude)
 
    # Exclude everything in $(gc_impl)/shared except the files listed
--- a/hotspot/make/linux/makefiles/vm.make	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/make/linux/makefiles/vm.make	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -227,10 +227,10 @@
 
 vm_version.o: $(filter-out vm_version.o,$(JVM_OBJ_FILES))
 
-mapfile : $(MAPFILE) vm.def
+mapfile : $(MAPFILE) vm.def mapfile_ext
 	rm -f $@
 	awk '{ if ($$0 ~ "INSERT VTABLE SYMBOLS HERE")	\
-         { system ("cat vm.def"); }		\
+         { system ("cat mapfile_ext"); system ("cat vm.def"); } \
        else					\
         { print $$0 }				\
       }' > $@ < $(MAPFILE)
@@ -242,6 +242,13 @@
 vm.def: $(Res_Files) $(Obj_Files)
 	sh $(GAMMADIR)/make/linux/makefiles/build_vm_def.sh *.o > $@
 
+mapfile_ext:
+	rm -f $@
+	touch $@
+	if [ -f $(HS_ALT_MAKE)/linux/makefiles/mapfile-ext ]; then \
+	 cat $(HS_ALT_MAKE)/linux/makefiles/mapfile-ext > $@; \
+	fi
+
 ifeq ($(JVM_VARIANT_ZEROSHARK), true)
  STATIC_CXX = false
 else
@@ -261,6 +268,7 @@
  LIBJVM_MAPFILE$(LDNOMAP) = mapfile_reorder
  LFLAGS_VM$(LDNOMAP)   += $(MAPFLAG:FILENAME=$(LIBJVM_MAPFILE))
  LFLAGS_VM        += $(SONAMEFLAG:SONAME=$(LIBJVM))
+ LFLAGS_VM        += -Wl,-z,defs
 
  # JVM is statically linked with libgcc[_s] and libstdc++; this is needed to
  # get around library dependency and compatibility issues. Must use gcc not
--- a/hotspot/make/solaris/makefiles/buildtree.make	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/make/solaris/makefiles/buildtree.make	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -258,6 +258,8 @@
 	  echo && echo "ZIP_DEBUGINFO_FILES = $(ZIP_DEBUGINFO_FILES)"; \
 	[ -n "$(ZIPEXE)" ] && \
 	  echo && echo "ZIPEXE = $(ZIPEXE)"; \
+	[ -n "$(HS_ALT_MAKE)" ] && \
+	  echo && echo "HS_ALT_MAKE = $(HS_ALT_MAKE)"; \
 	[ -n "$(HOTSPOT_EXTRA_SYSDEFS)" ] && \
 	  echo && \
 	  echo "HOTSPOT_EXTRA_SYSDEFS\$$(HOTSPOT_EXTRA_SYSDEFS) = $(HOTSPOT_EXTRA_SYSDEFS)" && \
--- a/hotspot/make/solaris/makefiles/mapfile-vers-COMPILER1	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/make/solaris/makefiles/mapfile-vers-COMPILER1	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -29,7 +29,7 @@
 SUNWprivate_1.1 {
     global:
         # Dtrace support
-        __1cJCodeCacheF_heap_;
+        __1cJCodeCacheG_heaps_;
         __1cIUniverseO_collectedHeap_;
         __1cGMethodG__vtbl_;
         __1cHnmethodG__vtbl_;
--- a/hotspot/make/solaris/makefiles/mapfile-vers-COMPILER2	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/make/solaris/makefiles/mapfile-vers-COMPILER2	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -29,7 +29,7 @@
 SUNWprivate_1.1 {
     global:
         # Dtrace support
-        __1cJCodeCacheF_heap_;
+        __1cJCodeCacheG_heaps_;
         __1cIUniverseO_collectedHeap_;
         __1cGMethodG__vtbl_;
         __1cHnmethodG__vtbl_;
--- a/hotspot/make/solaris/makefiles/mapfile-vers-TIERED	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/make/solaris/makefiles/mapfile-vers-TIERED	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -29,7 +29,7 @@
 SUNWprivate_1.1 {
     global:
         # Dtrace support
-        __1cJCodeCacheF_heap_;
+        __1cJCodeCacheG_heaps_;
         __1cIUniverseO_collectedHeap_;
         __1cGMethodG__vtbl_;
         __1cHnmethodG__vtbl_;
--- a/hotspot/make/solaris/makefiles/vm.make	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/make/solaris/makefiles/vm.make	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -130,7 +130,7 @@
 # Not sure what the 'designed for' comment is referring too above.
 #  The order may not be too significant anymore, but I have placed this
 #  older libm before libCrun, just to make sure it's found and used first.
-LIBS += -lsocket -lsched -ldl $(LIBM) -lCrun -lthread -ldoor -lc -ldemangle
+LIBS += -lsocket -lsched -ldl $(LIBM) -lCrun -lthread -ldoor -lc -ldemangle -lnsl
 else
 ifeq ($(COMPILER_REV_NUMERIC), 502)
 # SC6.1 has it's own libm.so: specifying anything else provokes a name conflict.
@@ -249,11 +249,12 @@
 
 vm_version.o: $(filter-out vm_version.o,$(JVM_OBJ_FILES))
 
-mapfile : $(MAPFILE) $(MAPFILE_DTRACE_OPT) vm.def
+mapfile : $(MAPFILE) $(MAPFILE_DTRACE_OPT) vm.def mapfile_ext
 	rm -f $@
 	cat $(MAPFILE) $(MAPFILE_DTRACE_OPT) \
 	  | $(NAWK) '{                     \
 	       if ($$0 ~ "INSERT VTABLE SYMBOLS HERE") { \
+	         system ("cat mapfile_ext");      \
 	         system ("cat vm.def");         \
 	       } else {                  \
 	         print $$0;               \
@@ -267,6 +268,13 @@
 vm.def: $(Obj_Files)
 	sh $(GAMMADIR)/make/solaris/makefiles/build_vm_def.sh *.o > $@
 
+mapfile_ext:
+	rm -f $@
+	touch $@
+	if [ -f $(HS_ALT_MAKE)/solaris/makefiles/mapfile-ext ]; then \
+	 cat $(HS_ALT_MAKE)/solaris/makefiles/mapfile-ext > $@; \
+	fi
+
 ifeq ($(LINK_INTO),AOUT)
  LIBJVM.o         =
  LIBJVM_MAPFILE      =
@@ -276,6 +284,7 @@
  LIBJVM_MAPFILE$(LDNOMAP) = mapfile_extended
  LFLAGS_VM$(LDNOMAP)   += $(MAPFLAG:FILENAME=$(LIBJVM_MAPFILE))
  LFLAGS_VM        += $(SONAMEFLAG:SONAME=$(LIBJVM))
+ LFLAGS_VM        += -Wl,-z,defs
 ifndef USE_GCC
  LIBS_VM         = $(LIBS)
 else
--- a/hotspot/src/cpu/ppc/vm/c2_globals_ppc.hpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/ppc/vm/c2_globals_ppc.hpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -79,6 +79,9 @@
 
 define_pd_global(intx, InitialCodeCacheSize,     2048*K); // Integral multiple of CodeCacheExpansionSize
 define_pd_global(intx, ReservedCodeCacheSize,    256*M);
+define_pd_global(intx, NonProfiledCodeHeapSize,   125*M);
+define_pd_global(intx, ProfiledCodeHeapSize,     126*M);
+define_pd_global(intx, NonMethodCodeHeapSize,    5*M );
 define_pd_global(intx, CodeCacheExpansionSize,    64*K);
 
 // Ergonomics related flags
--- a/hotspot/src/cpu/ppc/vm/frame_ppc.cpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/ppc/vm/frame_ppc.cpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -308,3 +308,10 @@
  // unused... but returns fp() to minimize changes introduced by 7087445
  return fp();
 }
+
+#ifndef PRODUCT
+// This is a generic constructor which is only used by pns() in debug.cpp.
+frame::frame(void* sp, void* fp, void* pc) : _sp((intptr_t*)sp), _unextended_sp((intptr_t*)sp) {
+ find_codeblob_and_set_pc_and_deopt_state((address)pc); // also sets _fp and adjusts _unextended_sp
+}
+#endif
--- a/hotspot/src/cpu/sparc/vm/c1_globals_sparc.hpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/sparc/vm/c1_globals_sparc.hpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -47,6 +47,9 @@
 define_pd_global(intx, FreqInlineSize,        325 );
 define_pd_global(bool, ResizeTLAB,          true );
 define_pd_global(intx, ReservedCodeCacheSize,    32*M );
+define_pd_global(intx, NonProfiledCodeHeapSize,   13*M );
+define_pd_global(intx, ProfiledCodeHeapSize,     14*M );
+define_pd_global(intx, NonMethodCodeHeapSize,    5*M );
 define_pd_global(intx, CodeCacheExpansionSize,    32*K );
 define_pd_global(uintx, CodeCacheMinBlockLength,   1);
 define_pd_global(uintx, CodeCacheMinimumUseSpace,  400*K);
--- a/hotspot/src/cpu/sparc/vm/c2_globals_sparc.hpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/sparc/vm/c2_globals_sparc.hpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -74,6 +74,9 @@
 // InitialCodeCacheSize derived from specjbb2000 run.
 define_pd_global(intx, InitialCodeCacheSize,     2048*K); // Integral multiple of CodeCacheExpansionSize
 define_pd_global(intx, ReservedCodeCacheSize,    48*M);
+define_pd_global(intx, NonProfiledCodeHeapSize,   21*M);
+define_pd_global(intx, ProfiledCodeHeapSize,     22*M);
+define_pd_global(intx, NonMethodCodeHeapSize,    5*M );
 define_pd_global(intx, CodeCacheExpansionSize,    64*K);
 
 // Ergonomics related flags
@@ -82,6 +85,9 @@
 // InitialCodeCacheSize derived from specjbb2000 run.
 define_pd_global(intx, InitialCodeCacheSize,     1536*K); // Integral multiple of CodeCacheExpansionSize
 define_pd_global(intx, ReservedCodeCacheSize,    32*M);
+define_pd_global(intx, NonProfiledCodeHeapSize,   13*M);
+define_pd_global(intx, ProfiledCodeHeapSize,     14*M);
+define_pd_global(intx, NonMethodCodeHeapSize,    5*M );
 define_pd_global(intx, CodeCacheExpansionSize,    32*K);
 // Ergonomics related flags
 define_pd_global(uint64_t,MaxRAM,          4ULL*G);
--- a/hotspot/src/cpu/sparc/vm/frame_sparc.cpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/sparc/vm/frame_sparc.cpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -343,7 +343,7 @@
 // constructors
 
 // Construct an unpatchable, deficient frame
-frame::frame(intptr_t* sp, unpatchable_t, address pc, CodeBlob* cb) {
+void frame::init(intptr_t* sp, address pc, CodeBlob* cb) {
 #ifdef _LP64
  assert( (((intptr_t)sp & (wordSize-1)) == 0), "frame constructor passed an invalid sp");
 #endif
@@ -365,6 +365,10 @@
 #endif // ASSERT
 }
 
+frame::frame(intptr_t* sp, unpatchable_t, address pc, CodeBlob* cb) {
+ init(sp, pc, cb);
+}
+
 frame::frame(intptr_t* sp, intptr_t* younger_sp, bool younger_frame_is_interpreted) :
  _sp(sp),
  _younger_sp(younger_sp),
@@ -419,6 +423,13 @@
  }
 }
 
+#ifndef PRODUCT
+// This is a generic constructor which is only used by pns() in debug.cpp.
+frame::frame(void* sp, void* fp, void* pc) {
+ init((intptr_t*)sp, (address)pc, NULL);
+}
+#endif
+
 bool frame::is_interpreted_frame() const {
  return Interpreter::contains(pc());
 }
--- a/hotspot/src/cpu/sparc/vm/frame_sparc.hpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/sparc/vm/frame_sparc.hpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -163,6 +163,8 @@
  enum unpatchable_t { unpatchable };
  frame(intptr_t* sp, unpatchable_t, address pc = NULL, CodeBlob* cb = NULL);
 
+ void init(intptr_t* sp, address pc, CodeBlob* cb);
+
  // Walk from sp outward looking for old_sp, and return old_sp's predecessor
  // (i.e. return the sp from the frame where old_sp is the fp).
  // Register windows are assumed to be flushed for the stack in question.
--- a/hotspot/src/cpu/sparc/vm/sharedRuntime_sparc.cpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/sparc/vm/sharedRuntime_sparc.cpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -1128,51 +1128,82 @@
   // Hoist any int/ptr/long's in the first 6 to int regs.
   // Hoist any flt/dbl's in the first 16 dbl regs.
   int j = 0;         // Count of actual args, not HALVES
-  for( int i=0; i<total_args_passed; i++, j++ ) {
-   switch( sig_bt[i] ) {
+  VMRegPair param_array_reg; // location of the argument in the parameter array
+  for (int i = 0; i < total_args_passed; i++, j++) {
+   param_array_reg.set_bad();
+   switch (sig_bt[i]) {
    case T_BOOLEAN:
    case T_BYTE:
    case T_CHAR:
    case T_INT:
    case T_SHORT:
-    regs[i].set1( int_stk_helper( j ) ); break;
+    regs[i].set1(int_stk_helper(j));
+    break;
    case T_LONG:
-    assert( sig_bt[i+1] == T_VOID, "expecting half" );
+    assert(sig_bt[i+1] == T_VOID, "expecting half");
    case T_ADDRESS: // raw pointers, like current thread, for VM calls
    case T_ARRAY:
    case T_OBJECT:
    case T_METADATA:
-    regs[i].set2( int_stk_helper( j ) );
+    regs[i].set2(int_stk_helper(j));
     break;
    case T_FLOAT:
-    if ( j < 16 ) {
-     // V9ism: floats go in ODD registers
-     regs[i].set1(as_FloatRegister(1 + (j<<1))->as_VMReg());
-    } else {
-     // V9ism: floats go in ODD stack slot
-     regs[i].set1(VMRegImpl::stack2reg(1 + (j<<1)));
+    // Per SPARC Compliance Definition 2.4.1, page 3P-12 available here
+    // http://www.sparc.org/wp-content/uploads/2014/01/SCD.2.4.1.pdf.gz
+    //
+    // "When a callee prototype exists, and does not indicate variable arguments,
+    // floating-point values assigned to locations %sp+BIAS+128 through %sp+BIAS+248
+    // will be promoted to floating-point registers"
+    //
+    // By "promoted" it means that the argument is located in two places, an unused
+    // spill slot in the "parameter array" (starts at %sp+BIAS+128), and a live
+    // float register. In most cases, there are 6 or fewer arguments of any type,
+    // and the standard parameter array slots (%sp+BIAS+128 to %sp+BIAS+176 exclusive)
+    // serve as shadow slots. Per the spec floating point registers %d6 to %d16
+    // require slots beyond that (up to %sp+BIAS+248).
+    //
+    {
+     // V9ism: floats go in ODD registers and stack slots
+     int float_index = 1 + (j << 1);
+     param_array_reg.set1(VMRegImpl::stack2reg(float_index));
+     if (j < 16) {
+      regs[i].set1(as_FloatRegister(float_index)->as_VMReg());
+     } else {
+      regs[i] = param_array_reg;
+     }
     }
     break;
    case T_DOUBLE:
-    assert( sig_bt[i+1] == T_VOID, "expecting half" );
-    if ( j < 16 ) {
-     // V9ism: doubles go in EVEN/ODD regs
-     regs[i].set2(as_FloatRegister(j<<1)->as_VMReg());
-    } else {
-     // V9ism: doubles go in EVEN/ODD stack slots
-     regs[i].set2(VMRegImpl::stack2reg(j<<1));
+    {
+     assert(sig_bt[i + 1] == T_VOID, "expecting half");
+     // V9ism: doubles go in EVEN/ODD regs and stack slots
+     int double_index = (j << 1);
+     param_array_reg.set2(VMRegImpl::stack2reg(double_index));
+     if (j < 16) {
+      regs[i].set2(as_FloatRegister(double_index)->as_VMReg());
+     } else {
+      // V9ism: doubles go in EVEN/ODD stack slots
+      regs[i] = param_array_reg;
+     }
     }
     break;
-   case T_VOID: regs[i].set_bad(); j--; break; // Do not count HALVES
+   case T_VOID:
+    regs[i].set_bad();
+    j--;
+    break; // Do not count HALVES
    default:
     ShouldNotReachHere();
    }
-   if (regs[i].first()->is_stack()) {
-    int off = regs[i].first()->reg2stack();
+   // Keep track of the deepest parameter array slot.
+   if (!param_array_reg.first()->is_valid()) {
+    param_array_reg = regs[i];
+   }
+   if (param_array_reg.first()->is_stack()) {
+    int off = param_array_reg.first()->reg2stack();
     if (off > max_stack_slots) max_stack_slots = off;
    }
-   if (regs[i].second()->is_stack()) {
-    int off = regs[i].second()->reg2stack();
+   if (param_array_reg.second()->is_stack()) {
+    int off = param_array_reg.second()->reg2stack();
     if (off > max_stack_slots) max_stack_slots = off;
    }
   }
@@ -1180,8 +1211,8 @@
 #else // _LP64
   // V8 convention: first 6 things in O-regs, rest on stack.
   // Alignment is willy-nilly.
-  for( int i=0; i<total_args_passed; i++ ) {
-   switch( sig_bt[i] ) {
+  for (int i = 0; i < total_args_passed; i++) {
+   switch (sig_bt[i]) {
    case T_ADDRESS: // raw pointers, like current thread, for VM calls
    case T_ARRAY:
    case T_BOOLEAN:
@@ -1192,23 +1223,23 @@
    case T_OBJECT:
    case T_METADATA:
    case T_SHORT:
-    regs[i].set1( int_stk_helper( i ) );
+    regs[i].set1(int_stk_helper(i));
     break;
    case T_DOUBLE:
    case T_LONG:
-    assert( sig_bt[i+1] == T_VOID, "expecting half" );
-    regs[i].set_pair( int_stk_helper( i+1 ), int_stk_helper( i ) );
+    assert(sig_bt[i + 1] == T_VOID, "expecting half");
+    regs[i].set_pair(int_stk_helper(i + 1), int_stk_helper(i));
     break;
    case T_VOID: regs[i].set_bad(); break;
    default:
     ShouldNotReachHere();
    }
    if (regs[i].first()->is_stack()) {
-    int off = regs[i].first()->reg2stack();
+    int off = regs[i].first()->reg2stack();
     if (off > max_stack_slots) max_stack_slots = off;
    }
    if (regs[i].second()->is_stack()) {
-    int off = regs[i].second()->reg2stack();
+    int off = regs[i].second()->reg2stack();
     if (off > max_stack_slots) max_stack_slots = off;
    }
   }
@@ -1357,11 +1388,10 @@
   const Register rOop = src.first()->as_Register();
   const Register rHandle = L5;
   int oop_slot = rOop->input_number() * VMRegImpl::slots_per_word + oop_handle_offset;
-  int offset = oop_slot*VMRegImpl::stack_slot_size;
-  Label skip;
+  int offset = oop_slot * VMRegImpl::stack_slot_size;
   __ st_ptr(rOop, SP, offset + STACK_BIAS);
   if (is_receiver) {
-   *receiver_offset = oop_slot * VMRegImpl::stack_slot_size;
+    *receiver_offset = offset;
   }
   map->set_oop(VMRegImpl::stack2reg(oop_slot));
   __ add(SP, offset + STACK_BIAS, rHandle);
--- a/hotspot/src/cpu/sparc/vm/sparc.ad	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/sparc/vm/sparc.ad	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -1989,7 +1989,7 @@
 // to implement the UseStrictFP mode.
 const bool Matcher::strict_fp_requires_explicit_rounding = false;
 
-// Are floats conerted to double when stored to stack during deoptimization?
+// Are floats converted to double when stored to stack during deoptimization?
 // Sparc does not handle callee-save floats.
 bool Matcher::float_in_double() { return false; }
 
@@ -3218,7 +3218,7 @@
 //     are owned by the CALLEE. Holes should not be nessecary in the
 //     incoming area, as the Java calling convention is completely under
 //     the control of the AD file. Doubles can be sorted and packed to
-//     avoid holes. Holes in the outgoing arguments may be nessecary for
+//     avoid holes. Holes in the outgoing arguments may be necessary for
 //     varargs C calling conventions.
 // Note 3: Region 0-3 is even aligned, with pad2 as needed. Region 3-5 is
 //     even aligned with pad0 as needed.
@@ -3284,7 +3284,7 @@
  %}
 
  // Body of function which returns an OptoRegs array locating
- // arguments either in registers or in stack slots for callin
+ // arguments either in registers or in stack slots for calling
  // C.
  c_calling_convention %{
   // This is obviously always outgoing
--- a/hotspot/src/cpu/x86/vm/c1_globals_x86.hpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/x86/vm/c1_globals_x86.hpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -47,6 +47,9 @@
 define_pd_global(intx, NewSizeThreadIncrease,    4*K );
 define_pd_global(intx, InitialCodeCacheSize,     160*K);
 define_pd_global(intx, ReservedCodeCacheSize,    32*M );
+define_pd_global(intx, NonProfiledCodeHeapSize,   13*M );
+define_pd_global(intx, ProfiledCodeHeapSize,     14*M );
+define_pd_global(intx, NonMethodCodeHeapSize,    5*M );
 define_pd_global(bool, ProfileInterpreter,      false);
 define_pd_global(intx, CodeCacheExpansionSize,    32*K );
 define_pd_global(uintx, CodeCacheMinBlockLength,   1);
--- a/hotspot/src/cpu/x86/vm/c2_globals_x86.hpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/x86/vm/c2_globals_x86.hpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -84,6 +84,9 @@
 define_pd_global(bool, OptoBundling,         false);
 
 define_pd_global(intx, ReservedCodeCacheSize,    48*M);
+define_pd_global(intx, NonProfiledCodeHeapSize,   21*M);
+define_pd_global(intx, ProfiledCodeHeapSize,     22*M);
+define_pd_global(intx, NonMethodCodeHeapSize,    5*M );
 define_pd_global(uintx, CodeCacheMinBlockLength,   4);
 define_pd_global(uintx, CodeCacheMinimumUseSpace,  400*K);
 
--- a/hotspot/src/cpu/x86/vm/frame_x86.cpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/x86/vm/frame_x86.cpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -715,3 +715,10 @@
  assert(! is_compiled_frame(), "unknown compiled frame size");
  return fp();
 }
+
+#ifndef PRODUCT
+// This is a generic constructor which is only used by pns() in debug.cpp.
+frame::frame(void* sp, void* fp, void* pc) {
+ init((intptr_t*)sp, (intptr_t*)fp, (address)pc);
+}
+#endif
--- a/hotspot/src/cpu/x86/vm/frame_x86.hpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/x86/vm/frame_x86.hpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -187,6 +187,8 @@
 
  frame(intptr_t* sp, intptr_t* fp);
 
+ void init(intptr_t* sp, intptr_t* fp, address pc);
+
  // accessors for the instance variables
  // Note: not necessarily the real 'frame pointer' (see real_fp)
  intptr_t*  fp() const { return _fp; }
--- a/hotspot/src/cpu/x86/vm/frame_x86.inline.hpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/x86/vm/frame_x86.inline.hpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -41,7 +41,7 @@
  _deopt_state = unknown;
 }
 
-inline frame::frame(intptr_t* sp, intptr_t* fp, address pc) {
+inline void frame::init(intptr_t* sp, intptr_t* fp, address pc) {
  _sp = sp;
  _unextended_sp = sp;
  _fp = fp;
@@ -59,6 +59,10 @@
  }
 }
 
+inline frame::frame(intptr_t* sp, intptr_t* fp, address pc) {
+ init(sp, fp, pc);
+}
+
 inline frame::frame(intptr_t* sp, intptr_t* unextended_sp, intptr_t* fp, address pc) {
  _sp = sp;
  _unextended_sp = unextended_sp;
--- a/hotspot/src/cpu/zero/vm/frame_zero.cpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/zero/vm/frame_zero.cpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -438,3 +438,10 @@
  // unused... but returns fp() to minimize changes introduced by 7087445
  return fp();
 }
+
+#ifndef PRODUCT
+// This is a generic constructor which is only used by pns() in debug.cpp.
+frame::frame(void* sp, void* fp, void* pc) {
+ Unimplemented();
+}
+#endif
--- a/hotspot/src/cpu/zero/vm/shark_globals_zero.hpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/cpu/zero/vm/shark_globals_zero.hpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -53,6 +53,9 @@
 define_pd_global(intx,   NewSizeThreadIncrease,    4*K );
 define_pd_global(intx,   InitialCodeCacheSize,     160*K);
 define_pd_global(intx,   ReservedCodeCacheSize,    32*M );
+define_pd_global(intx,   NonProfiledCodeHeapSize,   13*M );
+define_pd_global(intx,   ProfiledCodeHeapSize,     14*M );
+define_pd_global(intx,   NonMethodCodeHeapSize,    5*M );
 define_pd_global(bool,   ProfileInterpreter,      false);
 define_pd_global(intx,   CodeCacheExpansionSize,    32*K );
 define_pd_global(uintx,  CodeCacheMinBlockLength,   1  );
--- a/hotspot/src/os/bsd/dtrace/generateJvmOffsets.cpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/os/bsd/dtrace/generateJvmOffsets.cpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -67,7 +67,7 @@
 * we link this program with -z nodefs .
 *
 * But for 'debug1' and 'fastdebug1' we still have to provide
- * a particular workaround for the following symbols bellow.
+ * a particular workaround for the following symbols below.
 * It will be good to find out a generic way in the future.
 */
 
@@ -87,21 +87,24 @@
 #endif /* ASSERT */
 #endif /* COMPILER1 */
 
-#define GEN_OFFS(Type,Name)               \
+#define GEN_OFFS_NAME(Type,Name,OutputType)       \
  switch(gen_variant) {                 \
  case GEN_OFFSET:                   \
-  printf("#define OFFSET_%-33s %ld\n",         \
-      #Type #Name, offset_of(Type, Name)); \
+  printf("#define OFFSET_%-33s %ld\n",        \
+      #OutputType #Name, offset_of(Type, Name)); \
   break;                       \
  case GEN_INDEX:                    \
   printf("#define IDX_OFFSET_%-33s %d\n",       \
-      #Type #Name, index++);           \
+      #OutputType #Name, index++);        \
   break;                       \
  case GEN_TABLE:                    \
-  printf("\tOFFSET_%s,\n", #Type #Name);       \
+  printf("\tOFFSET_%s,\n", #OutputType #Name);    \
   break;                       \
  }
 
+#define GEN_OFFS(Type,Name)               \
+ GEN_OFFS_NAME(Type,Name,Type)
+
 #define GEN_SIZE(Type)                 \
  switch(gen_variant) {                 \
  case GEN_OFFSET:                   \
@@ -246,6 +249,11 @@
  GEN_OFFS(VirtualSpace, _high);
  printf("\n");
 
+ /* We need to use different names here because of the template parameter */
+ GEN_OFFS_NAME(GrowableArray<CodeHeap*>, _data, GrowableArray_CodeHeap);
+ GEN_OFFS_NAME(GrowableArray<CodeHeap*>, _len, GrowableArray_CodeHeap);
+ printf("\n");
+
  GEN_OFFS(CodeBlob, _name);
  GEN_OFFS(CodeBlob, _header_size);
  GEN_OFFS(CodeBlob, _content_offset);
--- a/hotspot/src/os/bsd/dtrace/jhelper.d	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/os/bsd/dtrace/jhelper.d	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -43,7 +43,9 @@
 
 extern pointer __JvmOffsets;
 
-extern pointer __1cJCodeCacheF_heap_;
+/* GrowableArray<CodeHeaps*>* */
+extern pointer __1cJCodeCacheG_heaps_;
+
 extern pointer __1cIUniverseO_collectedHeap_;
 
 extern pointer __1cHnmethodG__vtbl_;
@@ -95,8 +97,8 @@
 /!init_done && !this->done/
 {
  MARK_LINE;
- init_done = 1;
 
+ copyin_offset(POINTER_SIZE);
  copyin_offset(COMPILER);
  copyin_offset(OFFSET_CollectedHeap_reserved);
  copyin_offset(OFFSET_MemRegion_start);
@@ -122,6 +124,9 @@
  copyin_offset(OFFSET_CodeHeap_segmap);
  copyin_offset(OFFSET_CodeHeap_log2_segment_size);
 
+ copyin_offset(OFFSET_GrowableArray_CodeHeap_data);
+ copyin_offset(OFFSET_GrowableArray_CodeHeap_len);
+
  copyin_offset(OFFSET_VirtualSpace_low);
  copyin_offset(OFFSET_VirtualSpace_high);
 
@@ -152,26 +157,14 @@
 #error "Don't know architecture"
 #endif
 
- this->CodeCache_heap_address = copyin_ptr(&``__1cJCodeCacheF_heap_);
-
- /* Reading volatile values */
- this->CodeCache_low = copyin_ptr(this->CodeCache_heap_address + 
-   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_low);
-
- this->CodeCache_high = copyin_ptr(this->CodeCache_heap_address +
-   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_high);
+ /* Read address of GrowableArray<CodeHeaps*> */
+ this->code_heaps_address = copyin_ptr(&``__1cJCodeCacheG_heaps_);
+ /* Read address of _data array field in GrowableArray */
+ this->code_heaps_array_address = copyin_ptr(this->code_heaps_address + OFFSET_GrowableArray_CodeHeap_data);
+ this->number_of_heaps = copyin_uint32(this->code_heaps_address + OFFSET_GrowableArray_CodeHeap_len);
 
- this->CodeCache_segmap_low = copyin_ptr(this->CodeCache_heap_address +
-   OFFSET_CodeHeap_segmap + OFFSET_VirtualSpace_low);
-
- this->CodeCache_segmap_high = copyin_ptr(this->CodeCache_heap_address +
-   OFFSET_CodeHeap_segmap + OFFSET_VirtualSpace_high);
-
- this->CodeHeap_log2_segment_size = copyin_uint32(
-   this->CodeCache_heap_address + OFFSET_CodeHeap_log2_segment_size);
-
- this->Method_vtbl       = (pointer) &``__1cNMethodG__vtbl_;
-
+ this->Method_vtbl = (pointer) &``__1cGMethodG__vtbl_;
+ 
  /*
  * Get Java heap bounds
  */
@@ -187,21 +180,152 @@
  this->heap_end = this->heap_start + this->heap_size;
 }
 
+/*
+ * IMPORTANT: At the moment the ustack helper supports up to 5 code heaps in 
+ * the code cache. If more code heaps are added the following probes have to 
+ * be extended. This is done by simply adding a probe to get the heap bounds
+ * and another probe to set the code heap address of the newly created heap.
+ */
+
+/*
+ * ----- BEGIN: Get bounds of code heaps -----
+ */
 dtrace:helper:ustack:
-/!this->done &&
-this->CodeCache_low <= this->pc && this->pc < this->CodeCache_high/
+/init_done < 1 && this->number_of_heaps >= 1 && !this->done/
+{
+ MARK_LINE;
+ /* CodeHeap 1 */
+ init_done = 1;
+ this->code_heap1_address = copyin_ptr(this->code_heaps_array_address);
+ this->code_heap1_low = copyin_ptr(this->code_heap1_address + 
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_low);
+ this->code_heap1_high = copyin_ptr(this->code_heap1_address +
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_high);
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/init_done < 2 && this->number_of_heaps >= 2 && !this->done/
+{
+ MARK_LINE;
+ /* CodeHeap 2 */
+ init_done = 2;
+ this->code_heaps_array_address = this->code_heaps_array_address + POINTER_SIZE;
+ this->code_heap2_address = copyin_ptr(this->code_heaps_array_address);
+ this->code_heap2_low = copyin_ptr(this->code_heap2_address + 
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_low);
+ this->code_heap2_high = copyin_ptr(this->code_heap2_address +
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_high);
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/init_done < 3 && this->number_of_heaps >= 3 && !this->done/
+{
+ /* CodeHeap 3 */
+ init_done = 3;
+ this->code_heaps_array_address = this->code_heaps_array_address + POINTER_SIZE;
+ this->code_heap3_address = copyin_ptr(this->code_heaps_array_address);
+ this->code_heap3_low = copyin_ptr(this->code_heap3_address + 
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_low);
+ this->code_heap3_high = copyin_ptr(this->code_heap3_address +
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_high);
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/init_done < 4 && this->number_of_heaps >= 4 && !this->done/
+{
+ /* CodeHeap 4 */
+ init_done = 4;
+ this->code_heaps_array_address = this->code_heaps_array_address + POINTER_SIZE;
+ this->code_heap4_address = copyin_ptr(this->code_heaps_array_address);
+ this->code_heap4_low = copyin_ptr(this->code_heap4_address + 
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_low);
+ this->code_heap4_high = copyin_ptr(this->code_heap4_address +
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_high);
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/init_done < 5 && this->number_of_heaps >= 5 && !this->done/
+{
+ /* CodeHeap 5 */
+ init_done = 5;
+ this->code_heaps_array_address = this->code_heaps_array_address + POINTER_SIZE;
+ this->code_heap5_address = copyin_ptr(this->code_heaps_array_address);
+ this->code_heap5_low = copyin_ptr(this->code_heap5_address + 
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_low);
+ this->code_heap5_high = copyin_ptr(this->code_heap5_address +
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_high);
+}
+/*
+ * ----- END: Get bounds of code heaps -----
+ */
+
+/*
+ * ----- BEGIN: Get address of the code heap pc points to -----
+ */
+dtrace:helper:ustack:
+/!this->done && this->number_of_heaps >= 1 && this->code_heap1_low <= this->pc && this->pc < this->code_heap1_high/
 {
  MARK_LINE;
  this->codecache = 1;
+ this->code_heap_address = this->code_heap1_address;
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/!this->done && this->number_of_heaps >= 2 && this->code_heap2_low <= this->pc && this->pc < this->code_heap2_high/
+{
+ MARK_LINE;
+ this->codecache = 1;
+ this->code_heap_address = this->code_heap2_address;
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/!this->done && this->number_of_heaps >= 3 && this->code_heap3_low <= this->pc && this->pc < this->code_heap3_high/
+{
+ MARK_LINE;
+ this->codecache = 1;
+ this->code_heap_address = this->code_heap3_address;
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/!this->done && this->number_of_heaps >= 4 && this->code_heap4_low <= this->pc && this->pc < this->code_heap4_high/
+{
+ MARK_LINE;
+ this->codecache = 1;
+ this->code_heap_address = this->code_heap4_address;
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/!this->done && this->number_of_heaps >= 5 && this->code_heap5_low <= this->pc && this->pc < this->code_heap5_high/
+{
+ MARK_LINE;
+ this->codecache = 1;
+ this->code_heap_address = this->code_heap5_address;
+}
+/*
+ * ----- END: Get address of the code heap pc points to -----
+ */
+
+dtrace:helper:ustack:
+/!this->done && this->codecache/
+{
+ MARK_LINE;
+ /* 
+  * Get code heap configuration
+  */
+ this->code_heap_low = copyin_ptr(this->code_heap_address + 
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_low);
+ this->code_heap_segmap_low = copyin_ptr(this->code_heap_address +
+   OFFSET_CodeHeap_segmap + OFFSET_VirtualSpace_low);
+ this->code_heap_log2_segment_size = copyin_uint32(
+   this->code_heap_address + OFFSET_CodeHeap_log2_segment_size);
 
  /*
-  * Find start.
+  * Find start
  */
- this->segment = (this->pc - this->CodeCache_low) >>
-  this->CodeHeap_log2_segment_size;
- this->block = this->CodeCache_segmap_low;
+ this->segment = (this->pc - this->code_heap_low) >>
+  this->code_heap_log2_segment_size;
+ this->block = this->code_heap_segmap_low;
  this->tag = copyin_uchar(this->block + this->segment);
- "second";
 }
 
 dtrace:helper:ustack:
@@ -256,8 +380,8 @@
 /!this->done && this->codecache/
 {
  MARK_LINE;
- this->block = this->CodeCache_low +
-  (this->segment << this->CodeHeap_log2_segment_size);
+ this->block = this->code_heap_low +
+  (this->segment << this->code_heap_log2_segment_size);
  this->used = copyin_uint32(this->block + OFFSET_HeapBlockHeader_used);
 }
 
--- a/hotspot/src/os/bsd/dtrace/libjvm_db.c	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/os/bsd/dtrace/libjvm_db.c	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -150,16 +150,18 @@
  uint64_t Use_Compressed_Oops_address;
  uint64_t Universe_narrow_oop_base_address;
  uint64_t Universe_narrow_oop_shift_address;
- uint64_t CodeCache_heap_address;
+ uint64_t CodeCache_heaps_address;
 
  /* Volatiles */
  uint8_t Use_Compressed_Oops;
  uint64_t Universe_narrow_oop_base;
  uint32_t Universe_narrow_oop_shift;
- uint64_t CodeCache_low;
- uint64_t CodeCache_high;
- uint64_t CodeCache_segmap_low;
- uint64_t CodeCache_segmap_high;
+ // Code cache heaps
+ int32_t Number_of_heaps;
+ uint64_t* Heap_low;
+ uint64_t* Heap_high;
+ uint64_t* Heap_segmap_low;
+ uint64_t* Heap_segmap_high;
 
  int32_t SIZE_CodeCache_log2_segment;
 
@@ -278,8 +280,9 @@
   }
 
   if (vmp->typeName[0] == 'C' && strcmp("CodeCache", vmp->typeName) == 0) {
-   if (strcmp("_heap", vmp->fieldName) == 0) {
-    err = read_pointer(J, vmp->address, &J->CodeCache_heap_address);
+   /* Read _heaps field of type GrowableArray<CodeHeaps*>*   */
+   if (strcmp("_heaps", vmp->fieldName) == 0) {
+    err = read_pointer(J, vmp->address, &J->CodeCache_heaps_address);
    }
   } else if (vmp->typeName[0] == 'U' && strcmp("Universe", vmp->typeName) == 0) {
    if (strcmp("_narrow_oop._base", vmp->fieldName) == 0) {
@@ -318,7 +321,9 @@
 }
 
 static int read_volatiles(jvm_agent_t* J) {
- uint64_t ptr;
+ int i;
+ uint64_t array_data;
+ uint64_t code_heap_address;
  int err;
 
  err = find_symbol(J, "UseCompressedOops", &J->Use_Compressed_Oops_address);
@@ -334,20 +339,43 @@
  err = ps_pread(J->P, J->Universe_narrow_oop_shift_address, &J->Universe_narrow_oop_shift, sizeof(uint32_t));
  CHECK_FAIL(err);
 
- err = read_pointer(J, J->CodeCache_heap_address + OFFSET_CodeHeap_memory +
-           OFFSET_VirtualSpace_low, &J->CodeCache_low);
- CHECK_FAIL(err);
- err = read_pointer(J, J->CodeCache_heap_address + OFFSET_CodeHeap_memory +
-           OFFSET_VirtualSpace_high, &J->CodeCache_high);
- CHECK_FAIL(err);
- err = read_pointer(J, J->CodeCache_heap_address + OFFSET_CodeHeap_segmap +
-           OFFSET_VirtualSpace_low, &J->CodeCache_segmap_low);
- CHECK_FAIL(err);
- err = read_pointer(J, J->CodeCache_heap_address + OFFSET_CodeHeap_segmap +
-           OFFSET_VirtualSpace_high, &J->CodeCache_segmap_high);
- CHECK_FAIL(err);
+ /* CodeCache_heaps_address points to GrowableArray<CodeHeaps*>, read _data field
+   pointing to the first entry of type CodeCache* in the array */
+ err = read_pointer(J, J->CodeCache_heaps_address + OFFSET_GrowableArray_CodeHeap_data, &array_data);
+ /* Read _len field containing the number of code heaps */
+ err = ps_pread(J->P, J->CodeCache_heaps_address + OFFSET_GrowableArray_CodeHeap_len,
+         &J->Number_of_heaps, sizeof(J->Number_of_heaps));
+
+ /* Allocate memory for heap configurations */
+ J->Heap_low = (jvm_agent_t*)calloc(J->Number_of_heaps, sizeof(uint64_t));
+ J->Heap_high = (jvm_agent_t*)calloc(J->Number_of_heaps, sizeof(uint64_t));
+ J->Heap_segmap_low = (jvm_agent_t*)calloc(J->Number_of_heaps, sizeof(uint64_t));
+ J->Heap_segmap_high = (jvm_agent_t*)calloc(J->Number_of_heaps, sizeof(uint64_t));
+
+ /* Read code heap configurations */
+ for (i = 0; i < J->Number_of_heaps; ++i) {
+  /* Read address of heap */
+  err = read_pointer(J, array_data, &code_heap_address);
+  CHECK_FAIL(err);
 
- err = ps_pread(J->P, J->CodeCache_heap_address + OFFSET_CodeHeap_log2_segment_size,
+  err = read_pointer(J, code_heap_address + OFFSET_CodeHeap_memory +
+            OFFSET_VirtualSpace_low, &J->Heap_low[i]);
+  CHECK_FAIL(err);
+  err = read_pointer(J, code_heap_address + OFFSET_CodeHeap_memory +
+            OFFSET_VirtualSpace_high, &J->Heap_high[i]);
+  CHECK_FAIL(err);
+  err = read_pointer(J, code_heap_address + OFFSET_CodeHeap_segmap +
+            OFFSET_VirtualSpace_low, &J->Heap_segmap_low[i]);
+  CHECK_FAIL(err);
+  err = read_pointer(J, code_heap_address + OFFSET_CodeHeap_segmap +
+            OFFSET_VirtualSpace_high, &J->Heap_segmap_high[i]);
+  CHECK_FAIL(err);
+
+  /* Increment pointer to next entry */
+  array_data = array_data + POINTER_SIZE;
+ }
+
+ err = ps_pread(J->P, code_heap_address + OFFSET_CodeHeap_log2_segment_size,
         &J->SIZE_CodeCache_log2_segment, sizeof(J->SIZE_CodeCache_log2_segment));
  CHECK_FAIL(err);
 
@@ -357,46 +385,57 @@
  return err;
 }
 
-
-static int codecache_contains(jvm_agent_t* J, uint64_t ptr) {
- /* make sure the code cache is up to date */
- return (J->CodeCache_low <= ptr && ptr < J->CodeCache_high);
+static int codeheap_contains(int heap_num, jvm_agent_t* J, uint64_t ptr) {
+ return (J->Heap_low[heap_num] <= ptr && ptr < J->Heap_high[heap_num]);
 }
 
-static uint64_t segment_for(jvm_agent_t* J, uint64_t p) {
- return (p - J->CodeCache_low) >> J->SIZE_CodeCache_log2_segment;
+static int codecache_contains(jvm_agent_t* J, uint64_t ptr) {
+ int i;
+ for (i = 0; i < J->Number_of_heaps; ++i) {
+  if (codeheap_contains(i, J, ptr)) {
+   return 1;
+  }
+ }
+ return 0;
 }
 
-static uint64_t block_at(jvm_agent_t* J, int i) {
- return J->CodeCache_low + (i << J->SIZE_CodeCache_log2_segment);
+static uint64_t segment_for(int heap_num, jvm_agent_t* J, uint64_t p) {
+ return (p - J->Heap_low[heap_num]) >> J->SIZE_CodeCache_log2_segment;
+}
+
+static uint64_t block_at(int heap_num, jvm_agent_t* J, int i) {
+ return J->Heap_low[heap_num] + (i << J->SIZE_CodeCache_log2_segment);
 }
 
 static int find_start(jvm_agent_t* J, uint64_t ptr, uint64_t *startp) {
  int err;
+ int i;
 
- *startp = 0;
- if (J->CodeCache_low <= ptr && ptr < J->CodeCache_high) {
-  int32_t used;
-  uint64_t segment = segment_for(J, ptr);
-  uint64_t block = J->CodeCache_segmap_low;
-  uint8_t tag;
-  err = ps_pread(J->P, block + segment, &tag, sizeof(tag));
-  CHECK_FAIL(err);
-  if (tag == 0xff)
-   return PS_OK;
-  while (tag > 0) {
+ for (i = 0; i < J->Number_of_heaps; ++i) {
+  *startp = 0;
+  if (codeheap_contains(i, J, ptr)) {
+   int32_t used;
+   uint64_t segment = segment_for(i, J, ptr);
+   uint64_t block = J->Heap_segmap_low[i];
+   uint8_t tag;
    err = ps_pread(J->P, block + segment, &tag, sizeof(tag));
    CHECK_FAIL(err);
-   segment -= tag;
+   if (tag == 0xff)
+    return PS_OK;
+   while (tag > 0) {
+    err = ps_pread(J->P, block + segment, &tag, sizeof(tag));
+    CHECK_FAIL(err);
+    segment -= tag;
+   }
+   block = block_at(i, J, segment);
+   err = ps_pread(J->P, block + OFFSET_HeapBlockHeader_used, &used, sizeof(used));
+   CHECK_FAIL(err);
+   if (used) {
+    *startp = block + SIZE_HeapBlockHeader;
+   }
   }
-  block = block_at(J, segment);
-  err = ps_pread(J->P, block + OFFSET_HeapBlockHeader_used, &used, sizeof(used));
-  CHECK_FAIL(err);
-  if (used) {
-   *startp = block + SIZE_HeapBlockHeader;
-  }
+  return PS_OK;
  }
- return PS_OK;
 
 fail:
  return -1;
--- a/hotspot/src/os/solaris/dtrace/generateJvmOffsets.cpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/os/solaris/dtrace/generateJvmOffsets.cpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -82,21 +82,24 @@
 #endif /* ASSERT */
 #endif /* COMPILER1 */
 
-#define GEN_OFFS(Type,Name)               \
+#define GEN_OFFS_NAME(Type,Name,OutputType)       \
  switch(gen_variant) {                 \
  case GEN_OFFSET:                   \
   printf("#define OFFSET_%-33s %d\n",         \
-      #Type #Name, offset_of(Type, Name));    \
+      #OutputType #Name, offset_of(Type, Name)); \
   break;                       \
  case GEN_INDEX:                    \
   printf("#define IDX_OFFSET_%-33s %d\n",       \
-      #Type #Name, index++);           \
+      #OutputType #Name, index++);        \
   break;                       \
  case GEN_TABLE:                    \
-  printf("\tOFFSET_%s,\n", #Type #Name);       \
+  printf("\tOFFSET_%s,\n", #OutputType #Name);    \
   break;                       \
  }
 
+#define GEN_OFFS(Type,Name)               \
+ GEN_OFFS_NAME(Type,Name,Type)
+
 #define GEN_SIZE(Type)                 \
  switch(gen_variant) {                 \
  case GEN_OFFSET:                   \
@@ -241,6 +244,11 @@
  GEN_OFFS(VirtualSpace, _high);
  printf("\n");
 
+ /* We need to use different names here because of the template parameter */
+ GEN_OFFS_NAME(GrowableArray<CodeHeap*>, _data, GrowableArray_CodeHeap);
+ GEN_OFFS_NAME(GrowableArray<CodeHeap*>, _len, GrowableArray_CodeHeap);
+ printf("\n");
+
  GEN_OFFS(CodeBlob, _name);
  GEN_OFFS(CodeBlob, _header_size);
  GEN_OFFS(CodeBlob, _content_offset);
--- a/hotspot/src/os/solaris/dtrace/jhelper.d	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/os/solaris/dtrace/jhelper.d	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -43,7 +43,9 @@
 
 extern pointer __JvmOffsets;
 
-extern pointer __1cJCodeCacheF_heap_;
+/* GrowableArray<CodeHeaps*>* */
+extern pointer __1cJCodeCacheG_heaps_;
+
 extern pointer __1cIUniverseO_collectedHeap_;
 
 extern pointer __1cHnmethodG__vtbl_;
@@ -95,8 +97,8 @@
 /!init_done && !this->done/
 {
  MARK_LINE;
- init_done = 1;
-
+ 
+ copyin_offset(POINTER_SIZE);
  copyin_offset(COMPILER);
  copyin_offset(OFFSET_CollectedHeap_reserved);
  copyin_offset(OFFSET_MemRegion_start);
@@ -122,6 +124,9 @@
  copyin_offset(OFFSET_CodeHeap_segmap);
  copyin_offset(OFFSET_CodeHeap_log2_segment_size);
 
+ copyin_offset(OFFSET_GrowableArray_CodeHeap_data);
+ copyin_offset(OFFSET_GrowableArray_CodeHeap_len);
+
  copyin_offset(OFFSET_VirtualSpace_low);
  copyin_offset(OFFSET_VirtualSpace_high);
 
@@ -152,24 +157,13 @@
 #error "Don't know architecture"
 #endif
 
- this->CodeCache_heap_address = copyin_ptr(&``__1cJCodeCacheF_heap_);
-
- this->CodeCache_low = copyin_ptr(this->CodeCache_heap_address + 
-   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_low);
-
- this->CodeCache_high = copyin_ptr(this->CodeCache_heap_address +
-   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_high);
+ /* Read address of GrowableArray<CodeHeaps*> */
+ this->code_heaps_address = copyin_ptr(&``__1cJCodeCacheG_heaps_);
+ /* Read address of _data array field in GrowableArray */
+ this->code_heaps_array_address = copyin_ptr(this->code_heaps_address + OFFSET_GrowableArray_CodeHeap_data);
+ this->number_of_heaps = copyin_uint32(this->code_heaps_address + OFFSET_GrowableArray_CodeHeap_len);
 
- this->CodeCache_segmap_low = copyin_ptr(this->CodeCache_heap_address +
-   OFFSET_CodeHeap_segmap + OFFSET_VirtualSpace_low);
-
- this->CodeCache_segmap_high = copyin_ptr(this->CodeCache_heap_address +
-   OFFSET_CodeHeap_segmap + OFFSET_VirtualSpace_high);
-
- this->CodeHeap_log2_segment_size = copyin_uint32(
-   this->CodeCache_heap_address + OFFSET_CodeHeap_log2_segment_size);
-
- this->Method_vtbl       = (pointer) &``__1cGMethodG__vtbl_;
+ this->Method_vtbl = (pointer) &``__1cGMethodG__vtbl_;
 
  /*
  * Get Java heap bounds
@@ -186,21 +180,152 @@
  this->heap_end = this->heap_start + this->heap_size;
 }
 
+/*
+ * IMPORTANT: At the moment the ustack helper supports up to 5 code heaps in 
+ * the code cache. If more code heaps are added the following probes have to 
+ * be extended. This is done by simply adding a probe to get the heap bounds
+ * and another probe to set the code heap address of the newly created heap.
+ */
+
+/*
+ * ----- BEGIN: Get bounds of code heaps -----
+ */
 dtrace:helper:ustack:
-/!this->done &&
-this->CodeCache_low <= this->pc && this->pc < this->CodeCache_high/
+/init_done < 1 && this->number_of_heaps >= 1 && !this->done/
+{
+ MARK_LINE;
+ /* CodeHeap 1 */
+ init_done = 1;
+ this->code_heap1_address = copyin_ptr(this->code_heaps_array_address);
+ this->code_heap1_low = copyin_ptr(this->code_heap1_address + 
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_low);
+ this->code_heap1_high = copyin_ptr(this->code_heap1_address +
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_high);
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/init_done < 2 && this->number_of_heaps >= 2 && !this->done/
+{
+ MARK_LINE;
+ /* CodeHeap 2 */
+ init_done = 2;
+ this->code_heaps_array_address = this->code_heaps_array_address + POINTER_SIZE;
+ this->code_heap2_address = copyin_ptr(this->code_heaps_array_address);
+ this->code_heap2_low = copyin_ptr(this->code_heap2_address + 
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_low);
+ this->code_heap2_high = copyin_ptr(this->code_heap2_address +
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_high);
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/init_done < 3 && this->number_of_heaps >= 3 && !this->done/
+{
+ /* CodeHeap 3 */
+ init_done = 3;
+ this->code_heaps_array_address = this->code_heaps_array_address + POINTER_SIZE;
+ this->code_heap3_address = copyin_ptr(this->code_heaps_array_address);
+ this->code_heap3_low = copyin_ptr(this->code_heap3_address + 
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_low);
+ this->code_heap3_high = copyin_ptr(this->code_heap3_address +
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_high);
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/init_done < 4 && this->number_of_heaps >= 4 && !this->done/
+{
+ /* CodeHeap 4 */
+ init_done = 4;
+ this->code_heaps_array_address = this->code_heaps_array_address + POINTER_SIZE;
+ this->code_heap4_address = copyin_ptr(this->code_heaps_array_address);
+ this->code_heap4_low = copyin_ptr(this->code_heap4_address + 
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_low);
+ this->code_heap4_high = copyin_ptr(this->code_heap4_address +
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_high);
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/init_done < 5 && this->number_of_heaps >= 5 && !this->done/
+{
+ /* CodeHeap 5 */
+ init_done = 5;
+ this->code_heaps_array_address = this->code_heaps_array_address + POINTER_SIZE;
+ this->code_heap5_address = copyin_ptr(this->code_heaps_array_address);
+ this->code_heap5_low = copyin_ptr(this->code_heap5_address + 
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_low);
+ this->code_heap5_high = copyin_ptr(this->code_heap5_address +
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_high);
+}
+/*
+ * ----- END: Get bounds of code heaps -----
+ */
+
+/*
+ * ----- BEGIN: Get address of the code heap pc points to -----
+ */
+dtrace:helper:ustack:
+/!this->done && this->number_of_heaps >= 1 && this->code_heap1_low <= this->pc && this->pc < this->code_heap1_high/
 {
  MARK_LINE;
  this->codecache = 1;
+ this->code_heap_address = this->code_heap1_address;
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/!this->done && this->number_of_heaps >= 2 && this->code_heap2_low <= this->pc && this->pc < this->code_heap2_high/
+{
+ MARK_LINE;
+ this->codecache = 1;
+ this->code_heap_address = this->code_heap2_address;
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/!this->done && this->number_of_heaps >= 3 && this->code_heap3_low <= this->pc && this->pc < this->code_heap3_high/
+{
+ MARK_LINE;
+ this->codecache = 1;
+ this->code_heap_address = this->code_heap3_address;
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/!this->done && this->number_of_heaps >= 4 && this->code_heap4_low <= this->pc && this->pc < this->code_heap4_high/
+{
+ MARK_LINE;
+ this->codecache = 1;
+ this->code_heap_address = this->code_heap4_address;
+}
+
+dtrace:helper:ustack:
+/!this->done && this->number_of_heaps >= 5 && this->code_heap5_low <= this->pc && this->pc < this->code_heap5_high/
+{
+ MARK_LINE;
+ this->codecache = 1;
+ this->code_heap_address = this->code_heap5_address;
+}
+/*
+ * ----- END: Get address of the code heap pc points to -----
+ */
+
+dtrace:helper:ustack:
+/!this->done && this->codecache/
+{
+ MARK_LINE;
+ /* 
+  * Get code heap configuration
+  */
+ this->code_heap_low = copyin_ptr(this->code_heap_address + 
+   OFFSET_CodeHeap_memory + OFFSET_VirtualSpace_low);
+ this->code_heap_segmap_low = copyin_ptr(this->code_heap_address +
+   OFFSET_CodeHeap_segmap + OFFSET_VirtualSpace_low);
+ this->code_heap_log2_segment_size = copyin_uint32(
+   this->code_heap_address + OFFSET_CodeHeap_log2_segment_size);
 
  /*
-  * Find start.
+  * Find start
  */
- this->segment = (this->pc - this->CodeCache_low) >>
-  this->CodeHeap_log2_segment_size;
- this->block = this->CodeCache_segmap_low;
+ this->segment = (this->pc - this->code_heap_low) >>
+  this->code_heap_log2_segment_size;
+ this->block = this->code_heap_segmap_low;
  this->tag = copyin_uchar(this->block + this->segment);
- "second";
 }
 
 dtrace:helper:ustack:
@@ -255,8 +380,8 @@
 /!this->done && this->codecache/
 {
  MARK_LINE;
- this->block = this->CodeCache_low +
-  (this->segment << this->CodeHeap_log2_segment_size);
+ this->block = this->code_heap_low +
+  (this->segment << this->code_heap_log2_segment_size);
  this->used = copyin_uint32(this->block + OFFSET_HeapBlockHeader_used);
 }
 
--- a/hotspot/src/os/solaris/dtrace/libjvm_db.c	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/os/solaris/dtrace/libjvm_db.c	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -150,16 +150,18 @@
  uint64_t Use_Compressed_Oops_address;
  uint64_t Universe_narrow_oop_base_address;
  uint64_t Universe_narrow_oop_shift_address;
- uint64_t CodeCache_heap_address;
+ uint64_t CodeCache_heaps_address;
 
  /* Volatiles */
  uint8_t Use_Compressed_Oops;
  uint64_t Universe_narrow_oop_base;
  uint32_t Universe_narrow_oop_shift;
- uint64_t CodeCache_low;
- uint64_t CodeCache_high;
- uint64_t CodeCache_segmap_low;
- uint64_t CodeCache_segmap_high;
+ // Code cache heaps
+ int32_t Number_of_heaps;
+ uint64_t* Heap_low;
+ uint64_t* Heap_high;
+ uint64_t* Heap_segmap_low;
+ uint64_t* Heap_segmap_high;
 
  int32_t SIZE_CodeCache_log2_segment;
 
@@ -278,8 +280,9 @@
   }
 
   if (vmp->typeName[0] == 'C' && strcmp("CodeCache", vmp->typeName) == 0) {
-   if (strcmp("_heap", vmp->fieldName) == 0) {
-    err = read_pointer(J, vmp->address, &J->CodeCache_heap_address);
+   /* Read _heaps field of type GrowableArray<CodeHeaps*>*   */
+   if (strcmp("_heaps", vmp->fieldName) == 0) {
+    err = read_pointer(J, vmp->address, &J->CodeCache_heaps_address);
    }
   } else if (vmp->typeName[0] == 'U' && strcmp("Universe", vmp->typeName) == 0) {
    if (strcmp("_narrow_oop._base", vmp->fieldName) == 0) {
@@ -318,7 +321,9 @@
 }
 
 static int read_volatiles(jvm_agent_t* J) {
- uint64_t ptr;
+ int i;
+ uint64_t array_data;
+ uint64_t code_heap_address;
  int err;
 
  err = find_symbol(J, "UseCompressedOops", &J->Use_Compressed_Oops_address);
@@ -334,20 +339,43 @@
  err = ps_pread(J->P, J->Universe_narrow_oop_shift_address, &J->Universe_narrow_oop_shift, sizeof(uint32_t));
  CHECK_FAIL(err);
 
- err = read_pointer(J, J->CodeCache_heap_address + OFFSET_CodeHeap_memory +
-           OFFSET_VirtualSpace_low, &J->CodeCache_low);
- CHECK_FAIL(err);
- err = read_pointer(J, J->CodeCache_heap_address + OFFSET_CodeHeap_memory +
-           OFFSET_VirtualSpace_high, &J->CodeCache_high);
- CHECK_FAIL(err);
- err = read_pointer(J, J->CodeCache_heap_address + OFFSET_CodeHeap_segmap +
-           OFFSET_VirtualSpace_low, &J->CodeCache_segmap_low);
- CHECK_FAIL(err);
- err = read_pointer(J, J->CodeCache_heap_address + OFFSET_CodeHeap_segmap +
-           OFFSET_VirtualSpace_high, &J->CodeCache_segmap_high);
- CHECK_FAIL(err);
+ /* CodeCache_heaps_address points to GrowableArray<CodeHeaps*>, read _data field
+   pointing to the first entry of type CodeCache* in the array */
+ err = read_pointer(J, J->CodeCache_heaps_address + OFFSET_GrowableArray_CodeHeap_data, &array_data);
+ /* Read _len field containing the number of code heaps */
+ err = ps_pread(J->P, J->CodeCache_heaps_address + OFFSET_GrowableArray_CodeHeap_len,
+         &J->Number_of_heaps, sizeof(J->Number_of_heaps));
+
+ /* Allocate memory for heap configurations */
+ J->Heap_low = (jvm_agent_t*)calloc(J->Number_of_heaps, sizeof(uint64_t));
+ J->Heap_high = (jvm_agent_t*)calloc(J->Number_of_heaps, sizeof(uint64_t));
+ J->Heap_segmap_low = (jvm_agent_t*)calloc(J->Number_of_heaps, sizeof(uint64_t));
+ J->Heap_segmap_high = (jvm_agent_t*)calloc(J->Number_of_heaps, sizeof(uint64_t));
+
+ /* Read code heap configurations */
+ for (i = 0; i < J->Number_of_heaps; ++i) {
+  /* Read address of heap */
+  err = read_pointer(J, array_data, &code_heap_address);
+  CHECK_FAIL(err);
 
- err = ps_pread(J->P, J->CodeCache_heap_address + OFFSET_CodeHeap_log2_segment_size,
+  err = read_pointer(J, code_heap_address + OFFSET_CodeHeap_memory +
+            OFFSET_VirtualSpace_low, &J->Heap_low[i]);
+  CHECK_FAIL(err);
+  err = read_pointer(J, code_heap_address + OFFSET_CodeHeap_memory +
+            OFFSET_VirtualSpace_high, &J->Heap_high[i]);
+  CHECK_FAIL(err);
+  err = read_pointer(J, code_heap_address + OFFSET_CodeHeap_segmap +
+            OFFSET_VirtualSpace_low, &J->Heap_segmap_low[i]);
+  CHECK_FAIL(err);
+  err = read_pointer(J, code_heap_address + OFFSET_CodeHeap_segmap +
+            OFFSET_VirtualSpace_high, &J->Heap_segmap_high[i]);
+  CHECK_FAIL(err);
+
+  /* Increment pointer to next entry */
+  array_data = array_data + POINTER_SIZE;
+ }
+
+ err = ps_pread(J->P, code_heap_address + OFFSET_CodeHeap_log2_segment_size,
         &J->SIZE_CodeCache_log2_segment, sizeof(J->SIZE_CodeCache_log2_segment));
  CHECK_FAIL(err);
 
@@ -357,46 +385,57 @@
  return err;
 }
 
-
-static int codecache_contains(jvm_agent_t* J, uint64_t ptr) {
- /* make sure the code cache is up to date */
- return (J->CodeCache_low <= ptr && ptr < J->CodeCache_high);
+static int codeheap_contains(int heap_num, jvm_agent_t* J, uint64_t ptr) {
+ return (J->Heap_low[heap_num] <= ptr && ptr < J->Heap_high[heap_num]);
 }
 
-static uint64_t segment_for(jvm_agent_t* J, uint64_t p) {
- return (p - J->CodeCache_low) >> J->SIZE_CodeCache_log2_segment;
+static int codecache_contains(jvm_agent_t* J, uint64_t ptr) {
+ int i;
+ for (i = 0; i < J->Number_of_heaps; ++i) {
+  if (codeheap_contains(i, J, ptr)) {
+   return 1;
+  }
+ }
+ return 0;
 }
 
-static uint64_t block_at(jvm_agent_t* J, int i) {
- return J->CodeCache_low + (i << J->SIZE_CodeCache_log2_segment);
+static uint64_t segment_for(int heap_num, jvm_agent_t* J, uint64_t p) {
+ return (p - J->Heap_low[heap_num]) >> J->SIZE_CodeCache_log2_segment;
+}
+
+static uint64_t block_at(int heap_num, jvm_agent_t* J, int i) {
+ return J->Heap_low[heap_num] + (i << J->SIZE_CodeCache_log2_segment);
 }
 
 static int find_start(jvm_agent_t* J, uint64_t ptr, uint64_t *startp) {
  int err;
+ int i;
 
- *startp = 0;
- if (J->CodeCache_low <= ptr && ptr < J->CodeCache_high) {
-  int32_t used;
-  uint64_t segment = segment_for(J, ptr);
-  uint64_t block = J->CodeCache_segmap_low;
-  uint8_t tag;
-  err = ps_pread(J->P, block + segment, &tag, sizeof(tag));
-  CHECK_FAIL(err);
-  if (tag == 0xff)
-   return PS_OK;
-  while (tag > 0) {
+ for (i = 0; i < J->Number_of_heaps; ++i) {
+  *startp = 0;
+  if (codeheap_contains(i, J, ptr)) {
+   int32_t used;
+   uint64_t segment = segment_for(i, J, ptr);
+   uint64_t block = J->Heap_segmap_low[i];
+   uint8_t tag;
    err = ps_pread(J->P, block + segment, &tag, sizeof(tag));
    CHECK_FAIL(err);
-   segment -= tag;
+   if (tag == 0xff)
+    return PS_OK;
+   while (tag > 0) {
+    err = ps_pread(J->P, block + segment, &tag, sizeof(tag));
+    CHECK_FAIL(err);
+    segment -= tag;
+   }
+   block = block_at(i, J, segment);
+   err = ps_pread(J->P, block + OFFSET_HeapBlockHeader_used, &used, sizeof(used));
+   CHECK_FAIL(err);
+   if (used) {
+    *startp = block + SIZE_HeapBlockHeader;
+   }
   }
-  block = block_at(J, segment);
-  err = ps_pread(J->P, block + OFFSET_HeapBlockHeader_used, &used, sizeof(used));
-  CHECK_FAIL(err);
-  if (used) {
-   *startp = block + SIZE_HeapBlockHeader;
-  }
+  return PS_OK;
  }
- return PS_OK;
 
 fail:
  return -1;
--- a/hotspot/src/os/solaris/vm/os_solaris.cpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/os/solaris/vm/os_solaris.cpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -3129,8 +3129,7 @@
  return true;
 }
 
-char* os::reserve_memory_special(size_t size, size_t alignment, char* addr,
-                 bool exec) {
+char* os::reserve_memory_special(size_t size, size_t alignment, char* addr, bool exec) {
  fatal("os::reserve_memory_special should not be called on Solaris.");
  return NULL;
 }
--- a/hotspot/src/os_cpu/solaris_sparc/vm/os_solaris_sparc.cpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/os_cpu/solaris_sparc/vm/os_solaris_sparc.cpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -265,7 +265,7 @@
         CAST_FROM_FN_PTR(address, os::current_frame));
  if (os::is_first_C_frame(&myframe)) {
   // stack is not walkable
-  return frame(NULL, NULL, NULL);
+  return frame(NULL, NULL, false);
  } else {
   return os::get_sender_for_C_frame(&myframe);
  }
--- a/hotspot/src/share/vm/c1/c1_Canonicalizer.cpp	Fri Sep 26 18:59:09 2014 -0400
+++ b/hotspot/src/share/vm/c1/c1_Canonicalizer.cpp	Fri Sep 26 17:55:09 2014 -0700
@@ -327,7 +327,7 @@
  if (t2->is_constant()) {
   switch (t2->tag()) {
    case intTag  : if (t2->as_IntConstant()->value() == 0) set_canonical(x->x()); return;
-   case longTag : if (t2->as_IntConstant()->value() == 0) set_canonical(x->x()); return;
+   case longTag : if (t2->as_LongConstant()->value() == (jlong)0) set_canonical(x->x()); return;
    default    : ShouldNotReachHere();
   }
  }
@@ -808,28 +808,41 @@
 
 static bool match_index_and_scale(Instruction* instr,
                  Instruction** index,
-                 int*     log2_scale,
-                 Instruction** instr_to_unpin) {
- *instr_to_unpin = NULL;
-
- // Skip conversion ops
+                 int*     log2_scale) {
+ // Skip conversion ops. This works only on 32bit because of the implicit l2i that the
+ // unsafe performs.
+#ifndef _LP64
  Convert* convert = instr->as_Convert();
- if (convert != NULL) {
+ if (convert != NULL && convert->op() == Bytecodes::_i2l) {
+  assert(convert->value()->type() == intType, "invalid input type");
   instr = convert->value();
  }
+#endif
 
  ShiftOp* shift = instr->as_ShiftOp();
  if (shift != NULL) {
-  if (shift->is_pinned()) {
-   *instr_to_unpin = shift;
+  if (shift->op() == Bytecodes::_lshl) {
+   assert(shift->x()->type() == longType, "invalid input type");
+  } else {
+#ifndef _LP64
+   if (shift->op() == Bytecodes::_ishl) {
+    assert(shift->x()->type() == intType, "invalid input type");
+   } else {
+    return false;
+   }
+#else
+   return false;
+#endif
   }
+
+
   // Constant shift value?
   Constant* con = shift->y()->as_Constant();
   if (con == NULL) return false;
   // Well-known type and value?
   IntConstant* val = con->type()->as_IntConstant();
-  if (val == NULL) return false;
-  if (shift->x()->type() != intType) return false;
+  assert(val != NULL, "Should be an int constant");
+
   *index = shift->x();
   int tmp_scale = val->value();
   if (tmp_scale >= 0 && tmp_scale < 4) {
@@ -842,31 +855,42 @@
 
  ArithmeticOp* arith = instr->as_ArithmeticOp();
  if (arith != NULL) {
-  if (arith->is_pinned()) {
-   *instr_to_unpin = arith;
+  // See if either arg is a known constant
+  Constant* con = arith->x()->as_Constant();
+  if (con != NULL) {
+   *index = arith->y();
+  } else {
+   con = arith->y()->as_Constant();
+   if (con == NULL) return false;
+   *index = arith->x();
   }
+  long const_value;
   // Check for integer multiply
-  if (arith->op() == Bytecodes::_imul) {
-   // See if either arg is a known constant
-   Constant* con = arith->x()->as_Constant();
-   if (con != NULL) {
-    *index = arith->y();
+  if (arith->op() == Bytecodes::_lmul) {
+   assert((*index)->type() == longType, "invalid input type");
+   LongConstant* val = con->type()->as_LongConstant();
+   assert(val != NULL, "expecting a long constant");
+   const_value = val->value();
+  } else {
+#ifndef _LP64
+   if (arith->op() == Bytecodes::_imul) {
+    assert((*index)->type() == intType, "invalid input type");
+    IntConstant* val = con->type()->as_IntConstant();
+    assert(val != NULL, "expecting an int constant");
+    const_value = val->value();
    } else {
-    con = arith->y()->as_Constant();
-    if (con == NULL) return false;
-    *index = arith->x();
+    return false;
    }
-   if ((*index)->type() != intType) return false;
-   // Well-known type and value?
-   IntConstant* val = con->type()->as_IntConstant();
-   if (val == NULL) return false;
-   switch (val->value()) {
-   case 1: *log2_scale = 0; return true;
-   case 2: *log2_scale = 1; return true;
-   case 4: *log2_scale = 2; return true;
-   case 8: *log2_scale = 3; return true;
-   default:      return false;
-   }
+#else
+   return false;
+#endif
+  }
+  switch (const_value) {
+  case 1: *log2_scale = 0; return true;
+  case 2: *log2_scale = 1; return true;
+  case 4: *log2_scale = 2; return true;
+  case 8: *log2_scale = 3; return true;
+  default:      return false;
   }
  }
 
@@ -879,29 +903,37 @@
          Instruction** base,
          Instruction** index,
          int*     log2_scale) {
- Instruction* instr_to_unpin = NULL;
  ArithmeticOp* root = x->base()->as_ArithmeticOp();
  if (root == NULL) return false;
  // Limit ourselves to addition for now